Tegnsett

Tegnsett gjelder alle typer IT-løsninger i offentlige virksomheter og tegnsett ved utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv.

Et tegnsett består av en begrenset mengde tegn og tegnene representeres med verdier. Det samme tegnet kan representeres med forskjellige verdier i forskjellige tegnsett.

Kravet til utveksling gjelder uavhengig av utvekslingsmåte, som for eksempel webskjema, e-post og filoverføring. Det gjelder både der mennesker er involvert og der det er ren maskin-til-maskin utveksling.

En obligatorisk standard skal følges med mindre du faller inn under en unntaksordning i forskrift.
Anbefalte standarder skal benyttes med mindre du har en god grunn til å la være.

Tegnsett i interne løsninger

Det er obligatorisk for alle offentlige virksomheter som skal gjøre større omlegginger å implementere full støtte for standarden ISO/IEC 10646. Dette gjelder gjennom nyetablering eller videreutvikling av fagsystemer og alle typer IT-løsninger.

Jf. forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 9

Tegnsett ved utveksling av informasjon

Det er obligatorisk å benytte tegnsettstandarden ISO/IEC 10646 representert ved UTF-8 ved all utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og med innbyggere og næringsliv.

Det aksepteres inntil videre en begrenset støtte av tegn. Tegnene som skal støttes er de som finnes i ISO 8859-1 supplert med ytterligere 6 nordsamiske tegn i store og små representasjoner (Č, č, Đ, đ, Ŋ, ŋ, Š, š, Ŧ, ŧ,  Ž, ž ). Kravene gjelder et begrenset tegnsett ved utveksling av informasjon. Det er en overgangsordning, som avventer en helhetlig innføring av ISO/IEC 10646, for å støtte alle tegn det er behov for å representere i offentlige virksomheter og utveksling mellom dem.

Unntaksordning

Er det en særlig uforholdsmessig byrde å oppfylle det obligatoriske kravet til bruk av standarder ved utveksling, kan forvaltningsorganet unnlate helt eller delvis å oppfylle kravet. Forvaltningsorganet skal straks melde fra til Digitaliseringsdirektoratet om dette og begrunne hvorfor det unnlater å oppfylle kravet.

Jf. forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 8 andre ledd.

Hjemmel 

Forskrift om IT-standarder i offentlig sektor – se lenkeliste nedenfor.

Kravet er gjeldende, og ble innført 25.06.2009 for statlig sektor og 23.09.2011 for kommunal sektor. Det ble gitt en overgangsordning, der statlig sektor skulle tilfredsstille kravet innen 1. januar 2012 og kommuner skulle tilfredsstille kravet innen 1. januar 2013.

Det fremgår av grunnloven § 108, og av sameloven at forvaltningen skal støtte samisk språk og kulturarv. Videre er det lovkrav om å støtte samisk språk og kulturarv i stadnamnlova §§ 1, 4, 9.

I prop. 164 L (folkeregisterloven) punkt 9.5.2 fremgår det at det skal legges til rette for å håndtere samiske tegn i et modernisert folkeregister, og registeret skal følge de til enhver tid gjeldende krav for offentlige virksomheters bruk av tegnsett i IT-løsninger.