Hopp til hovedinnhold

Digital assistent Konseptskisse for realisering av en innbyggerorientert digital assistent

Digital assistent skal forenkle hverdagen til mennesker i dialog med én offentlig sektor, og skape en ny måte å innfri rettigheter og plikter på – til brukerens beste.

01. september 2021

Sammendrag

Vår offentlige sektor ligger i verdenstoppen på digitalisering. Målet er at innbyggeren, næringslivet og frivillig sektor skal oppleve én offentlig sektor hvor de digitale tjenestene henger sammen. Digital assistent handler kort fortalt om å gjøre hverdagen enklest mulig for brukeren – og å løse felles hindringer på veien.

Les oppsummering av rapporten

Bakgrunn

Denne utredningen tar for seg det grunnleggende som må være på plass for å få til digitale assistenter; og nevner ikke konkret hva brukeropplevelsen av en digital assistent skal være. En digital assistent vil ikke gi stor verdi dersom man ikke har tilgang til data/tjenester med kvalitetssikret og helhetlig informasjon om plikter, rettigheter og muligheter.

Les om bakgrunnen for arbeidet

Hva er digital assistent?

Utredningen foreslår i første omgang å bygge et økosystem som sørger for et nettverk av digitale assistenter, det vil si at disse assistentene kan ha større eller mindre bindinger med andre assistenter for å hjelpe brukeren i livssituasjoner på en helhetlig og hensiktsmessig måte.

Les om vår forståelse av digital assistent

Juridisk samhandlingsevne

Utgangspunktet for den juridiske drøftingen er at en digital assistent kan være en type tjeneste som favner et bredt spekter av løsninger, og digitale assistenter vil kunne forbedre det offentliges tjenestetilbud i årene som kommer. Det er et spennende område med en rekke muligheter til et forbedret tjenestetilbud. Det gir også en mulighet til å stoppe litt opp, se på digitaliseringen i et helhetsperspektiv, og trekke frem de problemstillinger som bruk av datadrevne teknologier og avanserte tjenester fører med seg.

Les om juridiske muligheter og begrensninger

Organisatorisk samhandlingsevne

Realisering av digital assistent kan bli en katalysator for godt samarbeid, aktiv samskaping og medvirkning. Utviklingen må oppfylle kriteriene vi har definert spesielt med tanke på tillit. Dagens situasjon vurderes til at det er mange gode initiativer som det kan bygges videre på for å sikre at det organisatoriske aspektet er ivaretatt godt nok i den videre utviklingen av digital assistent.

Les om organisatoriske muligheter og begrensninger

Semantisk samhandlingsevne

Forutsetningene for en vellykket gjennomføring er at vi får en oppslutning og ett felles eierskap til behovet for å dokumentere hvilke data og tjenester den enkelte data- og tjenesteeier forvalter og hvordan disse skal tolkes korrekt og i tillegg hvordan dette legger til rette for orden i eget hus og økt deling av data. Data og tjenester er to sider av samme sak. Eksempelvis må det offentlige ha like skarpt fokus på data som tjenester – og informasjonsforvaltningsarbeidet må i større grad fokusere på brukerdialogen.

Les om semantiske muligheter og begrensninger

Teknisk samhandlingsevne

Den teknologiske utviklingen gir oss mulighet til å løse oppgaver på nye måter, og i sum er endringstakten og mulighetsrommet tilnærmet grenseløst. Dette gjør at vi kan realisere det offentlige samfunnsoppdraget på måter som ikke var mulig for få år siden. Samtidig kan teknologien misbrukes og ødelegge tilliten mellom forvaltningen og innbygger.

Les om tekniske muligheter og begrensninger

Styring og forvaltning

Amaras lov sier at vi tenderer å overvurdere teknologien på kort sikt, og at vi undervurderer de langsiktige endringene og samfunnseffektene. Derfor er det viktig at vi starter arbeidet med digital assistent nå - selv om veien til mål kan synes lang. Omfattende digitaliseringsoppdrag på nasjonalt nivå krever at alle relevante aktører bidrar til utviklingen ut fra et behovsbasert perspektiv. Det krever at vi rigger oppdrag på nye måter, samt sikrer et langsiktig tverrsektorielt samarbeid for å kunne følge opp, og iverksette resultater på en god måte.

Les om hva som må til for å sikre god styring og forvaltning

Oppsummering, konklusjon og anbefalinger

Basert på innsikten er ikke løsningen å lage ett nytt stort initiativ, men heller å støtte dagens digitaliseringsinitiativer, og identifisere eventuelle gap mellom målbildet, og det som faktisk produseres.

Les våre anbefalinger

Vår tilnærming og teamet bak

I arbeidet med denne utredningen har vi fokusert på tverrfaglighet, mangfold og en åpen tilnærming til omgivelsene. Dette bygger på et stort nettverk og metodikk brukt i innovasjonsarbeidet vårt.

Se hvem som deltok i arbeidet