Hopp til hovudinnhald

Oversikt over organisasjonen

Digdir er organisert i fire fagavdelingar med seksjonar, fire stabs-/støtteavdelingar og Tilsynet for universell utforming av ikt.

Illustrasjon. Organisasjonskartet for Digitaliseringsdirektoratet er samensett av direktøren, støtteavdelingane verksemdsstyring, HR og kommunikasjon og til dels tilsyn for universell utforming, og fagavdelingane samanhengande tenester og livshendingar; digital strategi og samhandling; fellesløysingar; og brukaroppleving og datadeling.

Dette er fagavdelingane i Digdir:

  • Samanhengande tenester og livshendingar (STL)
  • Digital strategi og samhandling (DSS)
  • Fellesløysingar (FEL)
  • Brukaroppleving og datadeling (BOD)

Avdelingane er delt inn i seksjonar som tildels jobbar tverrgåande på ulike leveranseområde (raude boksar) og tverrgåande produktgrupper (blå boksar). Dette gjeld også det utadretta marknadsarbeidet.

    Digdir har kontor i Oslo, Leikanger og Brønnøysund. Organisering og arbeid med produkt, leveransar og støttefunksjonar strekker seg i stor grad på tvers av lokasjonane.

    Uu-tilsynet

    Tilsynet for universell utforming av ikt (Uu-tilsynet) er eit sjølvstendig tilsynsorgan som organisatorisk er ein del av Digitaliseringsdirektoratet. Uu-tilsynet har ansvar for å følgje opp forskrift om universell utforming av ikt-løysingar, knytt til likestillings- og diskrimineringslova. I tillegg til kontroll av verksemder driv tilsynet med informasjon og rettleiing, skaffar faktagrunnlag, og er eit fagorgan på området.