Hopp til hovedinnhold

Veilederens plass i styringsstrukturen i offentlig sektor

Veilederen er utarbeidet av en tverretatlig arbeidsgruppe og er et resultat av flere juridiske utredninger og en konsekvensutredning.

Arbeidsgruppen har bestått av:

  • Digdir
  • NAV
  • Lånekassen
  • Unit
  • Bergen kommune
  • Kartverket
  • Skatteetaten

Arbeidet er organisert som en del av delprosjekt Nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digitaliseringsdirektoratets sitt prosjekt Deling av data.

Veilederen må ses i sammenheng med nasjonal samhandlingsarkitektur og skal innlemmes i den nasjonale verktøykassen for deling av data.

Nasjonalt rammeverk for digital samhandling trekker fram fire hovedområder som må adresseres ved deling av opplysninger: juridisk, organisatorisk, semantisk og teknologisk. Over disse ligger de politiske føringene for deling av data.

Figur for styring og forvaltning av samhandling

For å lykkes med politiske målsetninger om økt deling av opplysninger, er det avgjørende at juridiske, organisatoriske og semantiske problemstillinger adresseres i sammenheng med de teknologiske løsningene. De juridiske, organisatoriske og semantiske forholdene er førende for:

  • om opplysninger kan deles (personvern og unntak fra taushetsplikt)
  • roller og ansvar i delingsprosessen
  • hvilke opplysninger som ivaretar konsumentens behov (definisjoner og informasjonsinnhold)

Digitaliseringsrundskrivet pålegger alle statlige virksomheter å følge arkitekturprinsippene. Se digitaliseringsrundskrivet punkt 1.7.

Denne veilederen er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet og vil revideres ved behov. Målet er at veilederen skal inngå som del av styringsdokumentasjonen for offentlig sektor.

Veileder for roller og ansvar er p.t. ikke bindende, men anses som en anbefalt praksis for deling av opplysninger.

Veilederen må også sees i sammenheng med den enkelte virksomhets planer, instrukser og føringer på tilgrensende områder.