Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 3. Samordning

Konsumenter med sammenfallende behov (behov for samme opplysninger for å løse like eller tilnærmet like oppgaver) har ansvar for å samordne seg.

I noen delingssituasjoner er det en tilbyder som deler opplysninger med flere konsumenter som har sammenfallende behov. For tilbyder vil det være svært ressurskrevende å forholde seg til hver enkelt konsument i planleggings-, implementerings- og driftsfasen ved delingen. I slike situasjoner er det derfor hensiktsmessig at konsumenter med like behov (segmentet) utpeker en tredjepart som koordinerer og samordner deres behov ovenfor tilbyder. En slik tredjepart opptrer på vegne av segmentet og kalles “segmentansvarlig”. Det understrekes for ordens skyld at den segmentansvarlige ikke overtar konsumentens selvstendige rettslige stilling, f. eks. knyttet til vurderinger av eget behandlingsgrunnlag og andre juridiske vurderinger knyttet til egen bruk av opplysningene (se prinsipp 2).

Å bruke en segmentansvarlig vil være ressursbesparende for tilbyder. I tillegg vil det være lettere å finne gode delingsløsninger som fungerer for konsumentene i segmentet. Dette vil kunne bidra til standardisering og skalering av datadeling.

Samtykkebasert lånesøknad

Et eksempel hvor funksjonen med segmentansvar har fungert godt er i løsningen for samtykkebasert lånesøknad. For å kunne behandle søknader om kreditt, har finansforetak behov for opplysninger blant annet om inntekt. Disse opplysningene er tilgjengelige hos Skatteetaten (tilbyder). Det er over hundre forskjellige finansforetak (konsumenter) som alle skal løse samme oppgave. Konsumentene er underlagt samme regelverk og har derfor behov for den samme veiledningen knyttet til deling og bruk av dataene.

For Skatteetaten ville det være uforholdsmessig ressurskrevende å forholde seg til alle disse konsumentene en og en. For å kunne realisere delingen mellom Skatteetaten og finansforetakene var det avgjørende at finansforetakene oppnevnte en segmentansvarlig som kunne representere dem samlet i møte med tilbyder. Bits, som segmentansvarlig, representerer nå ca. 130 finansforetak i samarbeidet med Skatteetaten. Løsningen som ble etablert er estimert til å gi finansforetakene en besparelse på 14 milliarder kroner i et tiårsperspektiv. Denne gevinsten hadde de ikke kunne realisere dersom konsumentene ikke hadde oppnevnt en segmentansvarlig.

Sentrale oppgaver for den segmentansvarlige

Nedenfor følger en ikke uttømmende liste over noen av de mest sentrale oppgavene for den segmentansvarlige. Den segmentansvarlige skal:

 • være kontaktpunkt mellom segmentet og tilbyder
 • formidle informasjon mellom segmentet og tilbyder
 • ha en «plass ved bordet» hos tilbyder. Dette er en forutsetning for å kunne ivareta rollen som segmentansvarlig på en god måte
 • etablere og forvalte avtaler på vegne av segmentet
 • bidra til at de avtalevilkår som er inngått aksepteres og etterleves av konsumentene

 • koordinere og beskrive segmentets behov i den aktuelle delingssituasjonen
 • samordne og prioritere behov på tvers av konsumentgruppen, for eksempel nye behov for opplysninger og endringer i teknisk grensesnitt
 • sikre at konsumentene involveres og informeres tidlig i forbindelse med endringer

 • undersøke og benytte handlingsrommet innen eksisterende lovgivning
 • spille inn forslag til lov- og forskriftsendringer ved behov til ansvarlig departement
 • sørge for god involvering av segmentet og tilbyder i regelarbeidet

 • tilby faglig brukerstøtte til sitt segment og bistå med faglige og semantiske avklaringer
 • bruke tilbyders kompetanse for å kunne gi god informasjon til sitt segment
 • opparbeide seg kompetanse om konsumentenes behov i lys av hva som deles fra tilbyder
 • informere segmentet om regelverksendringer som får konsekvenser for segmentets bruk av opplysninger fra tilbyder

 • motta, vurdere og evt. videreformidle feilmeldinger fra konsumentene
 • motta og videreformidle informasjon fra tilbyder om for eksempel endringer i datasett, avvik eller feilmeldinger
 • fungere som førstelinje for tilbyder – analysere feilmeldinger, koordinere innmelding av like feil og kommunisere med konsumentene/feilmelderne
 • ha administrative verktøy som gir nødvendig støtte for håndtering av oppgavene som skal ivaretas
 • bistå ved påkobling av konsumenter, etablere veiledningsmateriell m.m. ved behov

KS er segmentansvarlig for kommunesektoren

Et annet godt eksempel på segmentsamarbeid er samarbeidet som er etablert mellom KS og Skatteetaten. Kommuner og fylkeskommuner har på landstinget i februar 2020 vedtatt at KS skal arbeide for å etablere samstyringsmodeller mellom stat og kommune på aktuelle tjenesteområder. En form for samstyringsmodell er segmentansvaret mellom KS og Skatteetaten, og KS er utpekt som segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. Segmentansvaret omfatter alle de dataene i Skatteetatens økosystem som kommunal sektor har behov for. Dette gjelder mellom annet folkeregisteropplysninger, skatte- og inntektsopplysninger, eiendomsskatteopplysninger, opplysninger knyttet til kommunal innkreving og seriøsitets-informasjon.