Hopp til hovedinnhold

Har din statlige virksomhet eller kommune et gjenstridig problem? Ønsker dere å løse dette på nye måter? Meld inn ditt prosjektforslag innen 28. februar 2020.

08. januar 2020
To damer står foran en tavle med masse tekst og postit-lapper, fremst i bildet ligger en bunke med gråpapirruller med hvite papirlapper festet på dem. Foto

Fristen for å søke StimuLab gikk ut 28. februar.

StimuLab skal i 2020 dele ut inntil 20,3 millioner kroner for å stimulere til innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi søker samarbeid med virksomheter og kommuner som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene vi samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

Todelt støtte

Støtten er todelt og omfatter både økonomiske midler og tverrfaglig veiledning. Størrelsen på den økonomiske støtten tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet.

 • Den økonomiske støtten går i sin helhet til å anskaffe kompetanse i markedet for å gjennomføre en StimuLab-prosess. Det er først og fremst snakk om designkompetanse, siden StimuLab stiller krav om at prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess. Også annen kompetanse, som endringsledelse og gevinstrealisering, kan være aktuell, avhengig av prosjektets behov. Dette avklares innledningsvis i samarbeid mellom prosjektene og StimuLab.
 • Den tverrfaglige støtten fra StimuLab reduserer risiko og tilfører innovasjonsferdigheter i forberedelse av prosjektene, blant annet ved å
  • identifisere og beskrive behov og muligheter, ikke løsning.
  • sikre forståelse for innovasjonspotensial, forankring av innovasjonsarbeidet i virksomheten(e) og forpliktelse til implementering og høsting av gevinster.
  • gjennomføre en anskaffelse av kompetanse, der man ikke vet hva leveransen konkret vil være.

Prosjekter som blir med i StimuLab må være villige til å dokumentere og dele sine erfaringer fra arbeidet. Dette gjøres også i samarbeid med StimuLab.

Kriterier

I vurdering av prosjekter og problemstillinger vektlegger StimuLab prosjekter som

 • har et tydelig brukerfokus og tar utgangspunkt i reelle brukerbehov.
 • har et tydelig innovasjonspotensial. Med innovasjonspotensial mener vi blant annet hvor nytt dette er, og om det finnes løsninger på tilsvarende eller lignende problemstillinger fra før.
 • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats.
 • har et tydelig gevinstpotensial.
 • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter.
 • er åpne og ikke har en forhåndsbestemt løsning.

Forvaltningen må i større grad løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer. StimuLab prioriterer derfor prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har komplekse problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.

For StimuLab er det viktig å sikre mest mulig læring, og vi ønsker derfor å sette sammen en bredest mulig prosjektportefølje når vi rekrutterer prosjekter.

Prioritering 2020: Livshendelser

Regjeringens digitaliseringsstrategi peker ut syv livshendelser hvor helhetlige og sammenhengende tjenester skal utvikles. I 2020 vil derfor StimuLab prioritere prosjekter som er en del av arbeidet med disse livshendelsene, gitt at prosjektene svarer på StimuLabs øvrige kriterier.

Hvor stor andel av den totale budsjettpotten som går til prosjekter som faller inn under denne prioriteringen, er ikke fastsatt på forhånd. Alle prosjekter som svarer på våre kriterier, inviteres til å søke.

Søk StimuLab 2020

Som interessert virksomhet eller kommune må du beskrive din utfordring/problemstilling ved å svare på noen spørsmål i vårt søknadsskjema. Dere søker ikke om en bestemt sum.

Fristen for å søke StimuLab 2020 var 28. februar.