Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Statsbygg: Effektivisering av arealbruk

Statsbygg så behov for å utvikle en ny tjeneste, metoder og verktøy for å forbedre måten de ivaretar langsiktige arealbehov hos sine leietakere og følge opp statens nye og strengere føringer for arealbruk.

Virksomhet: Statsbygg

Leverandør: Knowit og Designit

Om prosjektet

Statsbyggs hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Prosjektet inkluderer to piloter, Statens hus i Steinkjer og ett bygg i Oslo-regionen.

Stadig strengere kostnads- og klimakrav, stiller større krav til at Statsbygg tilbyr kostnadseffektive og funksjonelle lokaler som er gode å bruke. Prosjektet handlet om å balansere bærekraftig utnyttelse av samfunnets ressurser med enkeltmennesket behov for gode arbeidsforhold. Statsbygg påpeker selv hvordan den tradisjonelle kompetansen de har anvendt kommer til kort for å avdekke erkjente og ikke-erkjente behov. StimuLab mener at det ligger et innovasjons- og gevinstpotensial i at Statsbygg utvikler nye metoder for mer effektivt å innhente nødvendig kunnskap om ulike brukeres behov.

Statsbygg forteller om hvordan de jobbet i StimuLab-prosjektet

Tiltak

Prosessen ble planlagt og gjennomført som en tjenestedesignprosess med 5 faser. Gevinstrealiseringsaktiviteter og forankringsmøter er gjennomført parallelt med tjenestedesignaktivitetene. Resultater og status ble presentert jevnlig for referansegruppen underveis.

Fase 1: Legge grunnlaget

Fase 2: Forstå landskapet

Fase 3: Tenke nytt

Fase 4: Test, lær, involver

Fase 5: Forankring og dokumentasjon

Prosjektet har utviklet 10 verktøy og metoder til hjelp for å avdekke behov når bygg skal endres eller bygges:

 • egentegnet plan
 • brukerreise
 • strategisk samtale
 • nøkkelfunn
 • modellering og pilotering
 • assosiasjonsord
 • visjonsøvelse
 • behovsoversetter
 • behovsgrupper
 • myteknuser

Antatte gevinster

Ved implementering av verktøy og prosess for behovskartlegging antas det på bakgrunn av nøkkelfunnene at Statsbygg og leietakerne kan oppnå følgende gevinster:

 • mindre tid på ikke-verdiskapende kundedialog
 • bedre brukeropplevelse hos leietaker i rådgivningsprosjekt
 • mindre feil og mangler ved befaring på grunn av identifisering av behov tidlig
 • færre kompenserende tiltak med bedre forståelse av behov og riktig krav i kravspesifikasjonen til byggherre
 • færre iterasjoner/kortere tid i avklaringsfasen i små/middels byggeprosjekter
 • mindre tid brukt på support
 • generelt høyere kundetilfredshet
 • lavere kostnad per kvm
 • kompetanseheving