Hopp til hovedinnhold

Arbeidsinnvandrere møter et komplekst byråkrati og lite koordinerte tjenester. Prosjektet ønsker å bidra til at det skal bli enklere å være ny i Nordland.

Virksomheter: Nordland fylkeskommune, Bodøkommune, Gildeskål kommune, Herøy Kommune, Rana Utvikling (Rana Utvikling er Rana kommune sin næringsetat) og Nord universitet.

Leverandør: Designit og Menon Economics

Prosjektet inngår og har overføringsverdi for livshendelsen Ny i Norge

Om behovet

Arbeids- og familieinnvandrede utgjør mer enn halvparten av alle innvandrere i Nordland. De mangler gode, brukerorienterte mottaks- og integreringstjenester. Arbeids- og familieinnvandrede møter et komplekst byråkrati med et mangelfullt, fragmentert og forvirrende tjenestetilbud på tvers av veldig mange ulike aktører fra ulike forvaltningsnivå og sektorer. Dette resulterer blant annet i at de blir avhengig av arbeidsgivere som bruker mye tid og ressurser på informasjons- og introduksjonsaktiviteter som å skaffe personnummer, bolig, jobb til partner, konvertering av utdanning, språkopplæring, skole/barnehagetilbud osv.

Regionens tilgang til kraft, areal og næringssammensetning gir landsdelen en unik mulighet til å posisjonere seg for langsiktig vekst og verdiskapning i det grønne skiftet. Samtidig svarer næringslivet i fylket at de har utfordringer med å dekke kompetansebehovet. De er avhengig av utenlandsk arbeidskraft og et brukerorientert og helhetlig mottakssystem for arbeidsinnvandrere, deres partnere og familier for å sikre at flere kommer til regionen og ønsker å bli værende.

Om prosjektet

Målet med prosjektet «Ny i Nordland» er å danne et helhetlig mottaks- og integreringssystem for arbeids- og familieinnvandrere til Nordland. Ved å oppleve å bli bedre tatt imot kan dette også legge grunnlaget for at flere ønsker å bli boende i landsdelen. I følge SSB, er i dag 11 prosent av Nordlands befolkning innvandrere. Dessverre flytter 1 av 5 internasjonale nordlendinger innen det første året de kommer til Nordland – og 40 prosent flytter innen fire år.

Resultater

Prosjektet har laget et stor innsiktsgrunnlag, identifisert mulighetsrom og etablert nettverk. Ny i Nordland har definert et helhetlig idekonsept og visjon for Nordland, som skal videreutvikles og pilotere i samarbeid med Nordland fylkeskommune og samarbeidende kommuner

Prosjektet har konkretisert og gjennomført tre prototyper. Prototypene er klare til pilotering:

  • Nordhub: Kjernen i denne ideen er et samarbeid mellom nasjonale immigrasjonstjenester og Arbeidsgivere i Nordland for å støtte Internasjonale + deres familier til en raskere og smidigere flytting til Nordland
  • Tjenestekoordinator: Formålet til tjenestekoordinatoren er å legge til rette for god integrering på systemnivå og på tvers av kommunene i Nordland. Tjenestekoordinator skal bidra til bedre samhandling, samarbeid og informasjonsflyt mellom aktører på integreringsfeltet i Nordland . Denne funksjonen bør være på fylkesnivå, slik at tjenesten kan koordinere tiltak og sikre kontinuitet i integreringsarbeidet, herunder videreutvikling i Superhost og Nordhub
  • Superhost: Kjernen i Superverten er at kommuner i Nordland offisielt stiller med en sertifisert lokal vert, som ønsker deg velkommen de første dagene når du kommer til Nordland. Vertene gir deg praktisk og sosial tilknytning til ditt nærområde, og kjernen av det praktiske ved å starte livet i Norge

Ny i Nordland-prosjektet har vært et stort arbeid som har involvert og engasjert mange kommuner i Nordland, flere offentlige aktører samt arbeids- og næringsliv. Prosjektgruppa har opparbeidet seg både kunnskap om prosjektledelse og tjenestedesign som en del av prosessen.

Veien videre

Nordland fylkeskommune jobber videre for å gjennomføre pilotering av prototypene

Sluttrapport fra prosjektet

Sluttrapport

Innsiktsrapport