Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab NAV Lillestrøm: Gjeldsfloka

Økonomiske utfordringer er et omfattende og smertefullt problem. Prosjektet har skissert en digital tjeneste som gir brukerne komplett oversikt over sin økonomi og som muliggjør en rekke andre tjenester.

Involverte aktører: NAV Lillestrøm, Lillestrøm kommune og Brønnøysundregistrene

Leverandør: PwC

Behovet som skal dekkes

Økonomiske problemer rammer voksne i alle aldre og samfunnslag, med potensielt store sosiale kostnader også for barn og andre nærstående. Virkemiddelapparatet med manuelle verktøy og prosesser samsvarer ikke med forventningene til effektive digitale tjenester, og terskelen for å søke om hjelp er høy. Ventetiden er i tillegg ofte lang, og kravene til egeninnsats er mange ganger uoverkommelige for brukerne. I tillegg er selve saksbehandlingstiden uforsvarlig lang, med den følge at mange brukere "faller fra" før de har fått hjelp og oversikt. Enklere tilgang til økonomisk informasjon kan bidra til at flere unngår økonomisk uføre.

Om prosjektet

Hensikten med prosjektet var å utforske hvordan økonomisk informasjon om en person kan tilgjengeliggjøres på en samlet og sikker måte. Prosjektet har dreid seg om å utforske hvordan en løsning basert på slik informasjon kunne forebygge før man får økonomiske problemer, gjøre det enklere og raskere å få hjelp under selve gjeldsrådgivningen, og bistå familier og innbyggere etter at man har fått bistand.

Gjeldsfloka har workshop
PwC

Resultater

Prosjektet utviklet et konsept som vil svare på innbyggernes behov og løse utfordringer med dagens situasjon. Gjennom prosjektet har arbeidsgruppen evaluert en rekke idéer som enten kan bidra til forebygging av økonomiske problemer i Norge, en bedre gjeldsrådgivningstjeneste hos NAV, eller bedre oppfølging av de som allerede har fått rådgivning. Basert på dette arbeidet ble det besluttet å utarbeide et konsept for en digital tjeneste som sammenstiller en delbar oversikt over brukerens privatøkonomi.

Konseptet består av et system som innhenter, prosesserer og sammenstiller data om brukerens økonomi. Videre gir tjenesten iBalanse en visuell presentasjon av dette, noe som sikrer brukeren en komplett oversikt over egen økonomi. Oversikten vil kunne deles med gjeldsrådgivere eller andre ressurspersoner, og vil sikre at man får rask hjelp når man trenger det.

Tjenesten vil også kunne brukes av innehavere av enkeltpersonforetak til å ha kontroll over foretakets økonomi samt sikre tilstrekkelig avsetninger for skatt og MVA. Konseptet legger opp til at de innhentede og prosesserte dataene skal kunne brukes av andre tjenester gitt brukerens samtykke. Tjenesten vil trolig også ha en forebyggende effekt ved at innbyggere enkelt kan få oversikt over egen økonomisk situasjon, også før en har fått alvorlige problemer.

Gevinster

En teknologisk løsning som samler og tilgjengeliggjør innbyggerens økonomiske informasjon har trolig store gevinster. Konseptet innebærer å tilgjengeliggjøre en komplett oversikt over økonomien i enkeltpersonforetak.

Potensielle bruksområder:

 • gjeldsrådgivning

 • økonomistyring i enkeltpersonforetak

 • «oppgjør etter dødsfall»

 • vergemål

 • gjeldsordning hos namsmannen

 • privatpersoner som ønsker oversikt

 • økonomiplanlegging ved skilsmisse

 • datahøsting til forskning og policy-making

 • oppfølging av barnebidrag

 • kontinuerlig oppdaterte skatteberegninger

 • saksbehandling av behovsprøvde ytelser

 • bedre kredittvurderinger

 • med mer

Veien videre

Videreføring av prosjektene Klopp og Gjeldsfloka resulterte i prosjektet «Forenklet innsamling og formidling av økonomisk informasjon for enkeltpersonforetak» som i 2021 fikk støtte fra Medfinansieringsordningen.