Hopp til hovedinnhold

Årets Stimulab-prosjekter skal finne løsning på et flokete arealplansamarbeid, nærmiljøutvikling ved etablering av kommunale boliger, fjerne språkbarrierer ved bruk av KI og språkmodeller og utforske hvordan offentlig og privat sektor gjennom digitalisering kan styrke regionen i Finnmark.

Årets Stimulab-prosjekter skal jobbe på nye måter for å løse tverrgående utfordringer i samarbeid med flere. Målet er mer helhetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning. Alle de fire prosjektene stiller med egne midler. Samlet kostnadsramme for årets prosjekter er 8,7 millioner kroner pluss opsjoner.

Dette er årets fire Stimulab-prosjekter

Agder fylkeskommune skal sammen med kommuner i Listerregionen og Statsforvalteren finne løsninger på flokete arealplan-samarbeid. Finnmark fylkeskommune vil utforske digitaliseringens rolle i et fylke med store avstander og mange utfordringer sammen med kommuner, næringsliv og frivilligheten. Stavanger kommune ønsker som del av sin områdesatsing i Hillevåg å utforske hvordan det kan bli enklere å samarbeide om nærmiljøutvikling i planlegging og etablering av kommunale boliger. Ønsket er at de som bor i og bruker området opplever at det er et trygt og inkluderende nabolag. Politiet ønsker ved bruk av KI og språkmodeller, å løse utfordringen med språkbarrierer i kommunikasjonen mellom politiet og innbyggere som ikke snakker norsk eller engelsk.

Tar tak i tverrgående utfordringer

De fire prosjektene ble valgt fra totalt 19 søkere. Årets prosjekter tar på ulike måter tak i tverrgående utfordringer som krever samarbeid på tvers og støtter opp under målet med regjeringens tillitsreform. Alle bidrar med egne midler. Det er første gang dette er et krav for å få delta i ordningen.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) framhever at ordningen bidrar til bedre løsninger for innbyggerne.

– Utvikling av nye løsninger gjennom bruk av KI, digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser, er helt avgjørende for fornying og forbedring av offentlig sektor fremover. Vi trenger ordninger som Stimulab som bidrar til nettopp det,

Portrett av Karianne Tung
Foto: Trond A. Isaksen

Stimulab er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Design- og arkitektur Norge (DOGA), og har siden 2016 stimulert til innovasjon i offentlig forvaltning fra brukernes perspektiv.

– Stimulab-ordningen er en tydelig premissgiver for å løse samfunnsfloker gjennom digital transformasjon. Det handler om ledelse, kompetanse og tverrgående samarbeid, og bruk av ny teknologi. Gjennom sine 8 år i virke har ordningen bidratt til radikalt og tydelig pionér-arbeid på feltet, og vi har store forventninger til årets Stimulab-prosjekter,

Frode Danielsen
Foto: Are Kvistad/ Digdir

Stimulab tilbyr tverrfaglig veiledning og økonomiske midler i tidlig fase av innovasjonsprosjekter. Ordningen støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. Stimulab-prosjektene er utforskende og har lisens til å eksperimentere, utover det som ellers er vanlig. Slik skaper ordningen trygge rammer for samarbeid med ansatte og førstelinje, på tvers av virksomheter, sektorer og forvaltningsnivå. Det tar ned risiko og øker innovasjonshøyden.

–Designmetodikk og brukerinvolvering er helt sentralt som verktøy i møte med vår tids samfunnsutfordringer. Gjennom Stimulab får nettopp offentlige virksomheter mulighet til å prøve ut nye verktøy for innovasjon i trygge rammer. Det gir bedre løsninger, og styrker virksomhetenes innovasjonsevne,

Portrett av Tor Inge Hjemdal
Foto: Eirik Evjen

Dette skjer med Stimulab-prosjektene fremover

Umiddelbart etter valg av årets nye prosjekter starter Stimulab-teamet samarbeid med hvert av prosjektene for å lage en oppdragsbeskrivelse som danner grunnlaget for den innovative anskaffelsen.

Alle økonomiske midler går i sin helhet til å anskaffe tverrfaglig kompetanse i markedet. Denne kompetansen består i hovedsak av designkompetanse ettersom Stimulab stiller krav om at prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess, men også annen kompetanse som forvaltningskompetanse, teknologi og gevinstidentifisering etterspørres, avhengig av prosjektets behov. Sammen med valgte leverandører skal prosjektene gjennomføre en trippel-diamant-prosess.

Dialogmøte med leverandørmarkedet

Alle de nye prosjektet presenterer seg og sine problemstillinger til leverandørmarkedet 14. juni 2024. Her er det mulighet for å melde sin interesse for å være med. For mer informasjon og påmelding: Dialogmøte om nye Stimulab-prosjekter | DOGA

Valg av leverandører

Stimulab-teamet veileder prosjektene gjennom anskaffelsesprosessen fram til valg av leverandør i løpet av høsten 2024. Formalitetene omkring selve anskaffelsen håndteres av Digitaliseringsdirektoratet. Prosedyren som benyttes er «Konkurranse med forhandlinger». Selve anskaffelsesprosessen tar ca. tre måneder fra utlysning til kontraktsinngåelse.

Dette er Stimulab

Stimulab støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. Gjennom tilskudd og faglig veiledning til enkeltprosjekter øker Stimulab innovasjonskapasitet og -kompetanse i de offentlige virksomhetene. Et viktig mål for Stimulab er bidra til at hele forvaltningen får økt kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov.

Kontakt

Pressekontakt (ikke sms)

Telefon: +47 40 03 31 99