Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal se på oppfølgingen av voldsutsatte voksne. Målet er å få et helhetsperspektiv i arbeidet med tiltaksoppfølgingen.

Virksomheter: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), NAV og Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Leverandør: EGGS og Sopra Steria

Behovet som skal dekkes

Det er stor variasjon i hvordan voldsutsatte følges opp med lovpålagte og anbefalte tiltak. Dette er både et rettssikkerhetsspørsmål og et spørsmål om den utsatte får forsvarlige helsetjenester.

Som et ledd i å forbedre denne situasjonen har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utarbeidet modellen TryggEst og risikovurderingsverktøyet RITE (Risikovurdering TryggEst). Ved hjelp av dette verktøyet finner man et risikonivå for den voldsutsattes fare for å bli utsatt for ny vold. TryggEst er nå tatt i bruk av 30 kommuner som dekker omtrent 30 prosent av befolkningen.

De ansvarlige i kommunene, NAV og helse – og omsorgsarbeidere avdekker langt flere tilfeller enn tidligere. Etter å ha vurdert risikonivå, er derfor utfordringen å finne riktig(e) tiltak. Det er ingen virkemidler eller tjenester som hjelper de ansvarlige med å finne riktige tiltak i dag. Personene som arbeider med risikovurderingen kan være ansatt under ulike lovverk, noe som gir ulik hjemmel til inngripen og hvilke tiltak som kan være aktuelle. Den voldsutsatte kan også «høre hjemme» under ulike tjenester og fagretninger.

Om prosjektet

Prosjektet skal hjelpe sårbare voksne som blir utsatt for vold og overgrep. Rettssikkerheten til voldsutsatte skal ikke være avhengig av hvor i landet en bor eller hvilken kompetanse den ansatte som avdekker og/eller følger opp saken tilfeldigvis måtte ha.

Prosjektet ønsker å få et helhetsperspektiv i arbeidet med tiltaksoppfølging for voldsutsatte sårbare voksne. Hovedmålet til prosjektet er at den ansvarlige som følger opp en bekymringsmelding hvor det avdekkes risiko for ny vold skal finne riktig tiltak for den voldsutsatte.

Prosjektet pågår.