Hopp til hovudinnhald

Forvaltningsstandard for omgrepsharmonisering og omgrepsdifferensiering beskriv ein prosess for å koordinere omgrep mellom to eller fleire partar innanfor offentleg sektor.

Standarden gjeld for følgande bruksområde:

Krav

Anbefalt.

Beskriving

Standarden beskriv ein prosess for å koordinere omgrepsbruk innan offentleg sektor. Standarden gir ei rettleiing for dei ulike stega i prosessen for å harmonisere og differensiere omgrep, og dermed ein felles ramme for etatar som skal arbeide saman.

Standarden er utvikla for offentleg sektor, men kan også nyttast i alle samfunnssektorar og i internasjonalt samarbeid.

Status

Anbefalinga er gjeldande. Denne erstattar tidlegere Standard for omgrepskoordinering v.1.0 fra 13. februar 2013.

Rettleiar

Det er ikkje sett som naudsynt med eigen rettleiar for denne standarden.

Endringsbehov og endringsforslag

Konkrete endringsbehov og endringsforslag skal helst meldast inn på GitHub.