Hopp til hovedinnhold

En arbeidsgruppe under Skate har laget et rammeverk for utforming av finansieringsmodeller for nasjonale og sektorielle fellesløsninger. Rammeverket er laget på bakgrunn av de utfordringene Skate har erfart knyttet til finansiering av nasjonale og sektorielle fellesløsninger.

Hovedformålet med rammeverket er å legge til rette for bedre finansieringsmodeller for nasjonale og sektorielle fellesløsninger, finansieringsmodeller som bidrar til at fellesløsningene kan opprettholde sin nytte og verdi for brukerne i hele sin levetid.

I utarbeidelsen av rammeverket har vi lagt vekt på å:

  • Peke på utfordringer forvaltere og brukere av finansieringsmodeller har erfart.
  • Etablere en mer ensartet begrepsbruk knyttet til fellesløsninger, som gjør det enklere å ha presis dialog og fremmer samarbeid mellom aktørene.
  • Ta utgangspunkt i noen prinsipper når finansieringsmodeller skal utvikles
  • Peke på en prosess for å utvikle og revidere finansieringsmodeller.

Rammeverket kan benyttes ved nyutvikling av fellesløsninger og når det er behov for å revidere eksisterende finansieringsmodeller.

Vi oppfordrer til at departementer og forvaltere av fellesløsninger i offentlig sektor tar i bruk rammeverket for sine fellesløsninger, så langt det passer.

Det skal være en lav terskel for å justere rammeverket basert på erfaringer fra de som bruker rammeverket. Innspill til endringer kan sendes til helge.bang@digdir.no. Ta gjerne kontakt dersom det er behov for nærmere dialog om rammeverket.

Vennlig hilsenfor Skate
Astrid Solhaug
Fagdirektør / leder av Skatesekretariatet