Hopp til hovedinnhold

Status i arbeidet med de 7 prioriterte livshendelsene

Det har vært en del oppmerksomhet i det siste rundt livshendelsen «dødsfall og arv» som vi har ansvar for. Det foregår mye godt arbeid i de prioriterte livshendelsene. Her får du en oversikt over arbeidet med sammenhengende tjenester.

Dette er en sammenhengende tjeneste

En tjeneste er sammenhengende når brukeren opplever at hen får de tjenester hen trenger, når hen trenger det​. Brukeren opplever at tjenestene er intuitive og helhetlige, og får løst sin oppgave på en smidig og effektiv måte.​

Gjennom å jobbe for at tjenestene skal bli sammenhengende vil vi oppfylle vårt samfunnsansvar, møte brukernes behov og forventninger og bevare velferdsstaten. Sammen bygger vi fremtidens forvaltning.

Digdir bistår livshendelsene

Digdir har som ansvar å bistå regjeringens satsning på syv livshendelser, og særlig å løse behov som gjelder flere livshendelser. Behovene som registreres i livshendelsene samler vi inn i en felles behovskatalog for sammenhengende tjenester. Den er åpent tilgjengelig for alle.

Her kan du melde inn behov på nettsidene våre (digdir.no) eller direkte i behovskatalogen (GitHub).

Livshendelsen «Få barn»

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er eier av oppdraget og de vurderer arbeidet med å digitalisere prosessene i livshendelsen som ferdig.

NAV, som er ansvarlig for utførelsen, melder at disse aktivitetene er ferdigstilt:

NAV har gjort et omfattende innsiktsarbeid i denne arbeidet med livshendelsen og de benytter denne kunnskapen inn i strategiarbeid.

Livshendelsen «Alvorlig sykt barn»

Livshendelsen Alvorlig sykt barn har ferdigstilt StimuLab-prosess og leverte sluttrapport til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tidligere i år. I sluttrapporten beskrives flere konkrete tiltak til hvordan vi kan forbedre og legge til rette for sammenhengende tjenester til familier med alvorlig syke barn. Avklaring rundt finansiering vil være førende for ambisjonsnivået videre.

Miste og finne jobb

Det pågår et omfattende digitaliseringsarbeid knyttet til livshendelsen, finansiert av midler fra NAVs driftsbudsjett samt av igangsatt satsning «Flere i arbeid» (P4). Pandemien har også forsert utvikling av løsninger for å understøtte et velfungerende arbeidsmarked. NAVs langtidsplan beskriver utfordringer som understøtter innsatsområder i digitaliseringsstrategien. NAV arbeider med samarbeidspartnere for å løse disse utfordringene og har et eget partnerskap med kommunene. Arbeidet med å styrke samhandling ut fra behov og læring fra det de gjør fortsetter.

Med satsningsforslaget «Flere i arbeid» skal NAV tilby digitale kanaler for samhandling og utveksling av informasjon. Tjenestene skal være utformet slik at brukere kan være selvhjulpne, og at de som trenger hjelp og bistand raskest mulig, får dette. NAVs tjenester skal, så langt det lar seg gjøre, inngå i sammenhengende og tverretatlige brukerreiser basert på livshendelser, slik regjeringens digitaliseringsstrategi beskriver. Disse målene gjelder også for andre pågående utviklingsinitiativ.

Dødsfall og arv

Digdir har gjennomført en bruker-/ behovskartlegging (innsiktsarbeid) for sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen. Sluttrapport fra dette arbeidet ble levert til Kommunal- og distriktsdepartementet juni 2021. Høsten 2021 ble det startet en analyse av 71 brukerbehov fra innsiktsarbeidet for å kunne prioritere det videre arbeidet. Dette pågår også nå. Det er også gjort vurderinger av forskjellige arbeidsmetodikker som livshendelsen kan benytte i sitt videre arbeid. Som del av dette er det bl.a. avholdt et nordisk møte med Digitaliseringsstyrelsen i Danmark (som har etablert borger.dk) og DIGG i Sverige (som har etablert Efterlevnadsguiden.se). Det er også etablert et godt samarbeid med flere sentrale aktører i livshendelsen innenfor områder som er viktige for de etterlatte. Delprosjektet «Oppgjør etter dødsfall» er inne i gjennomføringsfasen. Forslag til en ny bestemmelse i Arveloven skal behandles i Stortinget våren 2022. Prosjektet har ambisjon om pilotdrift første kvartal 2023. Delprosjektet "Digital gravferdsmelding" (tidligere Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon) er i konseptfasen, og det arbeides med å utarbeide prosessflyt for løsningen samt skisser mot sluttbrukerne.

Ny i Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har i 2021 levert forslag til mandat, gjort ytterligere analyse- og innsiktsarbeid i samarbeid med interessenter, for å dokumentere mer hvilke behov brukerne har.​ IMDI har arbeidet med å videreutvikle mandatet med utgangspunkt i innsiktsrapportens anbefalinger og departementets tilbakemeldinger. Dette har de gjort:

Tiltak som støtter opp under arbeidet er oppstartsmøte og workshoper med kjerneinteressenter og prosjekt kompetansedataflyt for flyktninger. IMDi har nytt eierdepartement, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), og har løpende styringsdialog med departementet.

For å utvikle tjenester som møter fremtidens brukerbehov, tar livshendelsen i bruk fremsynsmetodikk når de samler kjerneinteressentene for å videreutvikle livshendelsens «blueprint» endringsbilde). Dette innebærer oppdatering av gevinstkart og brukerreiser. De vurderer program som styringsmodell for på best mulig måte invitere relevante aktører inn i det videre arbeidet for realisering av sammenhengende tjenester for livshendelsen Ny i Norge.

Starte og drive en frivillig organisasjon

Denne livshendelsen bestod opprinnelig av to delprosjekter: Prosjektet Digi-tilskudd og videreutvikling av Frivillighetsregisteret.​ I 2020 igangsatte Brønnøysundregisteret i samarbeid med en rekke andre aktører et Stimulabprosjekt. Sistnevnte har utforsket hvordan en mission-tilnærming kan benyttes i arbeidet med livshendelser. Sluttrapport leveres i løpet av februar.

Digital oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner (DigiTilskudd) jobber nå med utvikling av løsning og datainnhenting, og planlegger lansering av en minst gjennomførbare løsning (Minimum Viable Product (MVP)) i løpet av januar 2022. Videreutvikling av Frivillighetsregisteret har opplevd mindre forsinkelser, delvis som følge av koronasituasjonen.

Starte og drive en bedrift

Brønnøysundregistrene har revidert egen strategi hvor livshendelsene og målet om sammenhengende tjenester har fått tydeligere prioritet. Det er jobbet videre med å forvalte den overordnede brukerreisen, med utdyping av steg og forretningstjenester, samt innsikt åpent og tilgjengelig. Det legger til rette for samarbeid om forvaltning av innholdet i modellen. Prosjektet har presentert arbeidet med livshendelsene for KS' Digitaliseringsutvalg. Det er mange pågående aktiviteter og tiltak under livshendelsen.

Arbeidet i Nordic Smart Government er kommet i gang, og flere MVP-er (Minimum Viable Product) er planlagt for 2022, inkludert et samarbeid med Finland om selskapsetablering på tvers av landegrensene.

Det er flere aktiviteter knyttet til Skatteetatens program "Fremtidens innkreving", deriblant felles dialog med Digitaliseringsdirektoratet om behov knyttet til tjeneste- og hendelseskatalog. Arbeidet med Fremtidens innkreving vil starte for fullt i 2022 og Brønnøysundregistrene har en rolle i flere av prosjektene, bl.a. "Rett fra start". I den sammenheng ser de også på «Oppgaveregisteret» sin rolle.

Prosjektet har presentert arbeidet med livshendelsene for KS sitt Digitaliseringsutvalg, og i tillegg gitt innspill til to utredninger relatert til kommunale tjenester, drosjeløyve (fylkeskommunene) og skjenkebevilling. Gjengangeren politiattest/vandel dukker for øvrig opp i begge disse.

Prosjektet vurderer behovet for en spissing av målgruppen for arbeidet med livshendelsen, f.eks. små og mellomstore bedrifter og behov knyttet til digital transformasjon og det grønne skiftet.

Dette er pågående aktiviteter:

  • digital selskapsetablering
  • eGuider
  • tilpasset veiledning, «ny bonde»
  • krav om økonomisystem
  • konkurskarantene API (Application Programming Interface – programmeringsgrensesnitt for utveksling av data)
  • fremtidens innkreving
  • deling av tilsynsdata
  • gjeldsrådgivning
  • forbedret varsling ved hendelser
  • utredning ny løsning transportløyveregister

Du vil finne oppdatert informasjon om hver livshendelse på våre nettsider

Kontakt

Kari Nysted

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 45 80 16 16