Hopp til hovedinnhold

Kan målene stykkes opp i effekter for brukerne?

Å bryte brukerreisen opp i effekter for brukeren gir retning for hvilke tjenester og hos hvilke virksomheter endring må skje.

Avhengig av hvor omfattende brukerreisen er, må dere stykke opp og fordele arbeidet som skal gjøres over tid. Å bryte brukerreisen opp i effekter for brukeren gir retning for hvilke tjenester og hos hvilke virksomheter endring må skje. Det viser også hvilke systemer, regelverk og aktører som er involvert. Slik får dere konkret innsikt i utfordringene samarbeidet skal løse. Det vil da være mulig å identifisere små og store hindringer, mangler, hvor det fungerer bra, og dermed få en bedre oversikt på hvem som må gjøre hva for å skape en helhet i brukerens reise.

Det vil også bli tydeligere hvilke behov som best løses av den enkelte virksomhet og hva som krever samarbeid mellom aktører. Dette gir dere et grunnlag for å gjøre prioriteringer i fellesskap av hva samarbeidet iverksetter større initiativ på.

Vurder også hvordan dere stegvis kan gjennomføre leveransene slik at dere kan realisere gevinster tidlig, og heller bygge ut løsningene etter hvert.

Refleksjonsspørsmål

  • Kan dere bryte opp den overordnede brukerreisen i konkrete leveranser som bidrar til måloppnåelsen?
  • Kan dere lage et tidsforløp som bidrar til en god fordeling av gevinster mellom virksomhetene?
  • Har nødvendige interessenter blitt hørt eller deltar i utviklingsarbeidet?

Erfaringer og råd knyttet til å stykke opp mål og leveranser

DSOP fikk i 2021 midler fra Medfinansieringsordningen til å levere en skalerbar MVP (Minimum Viable Product) for konseptet som samarbeidsprosjektet “Oppgjør etter dødsfall” hadde laget. DSOP bruker fremgangsmåten MVP, som innebærer at et tiltak er avgrenset nok til å kunne defineres og utføres på relativt kort tid, og kan bygges videre på. Det innebærer at de ikke forplikter seg til mer enn en fase av gangen, og at terskelen for å ta tak ting er lav.

“DigiBarnevern” utarbeidet gode beslutningsgrunnlag/planer med konkrete og barnevernfaglige eksempler som synliggjorde kostnadsbildet og hvilken verdi løsningen og samarbeidet ville gi. Det bidro også til at styringsgruppen for samarbeidet lettere kunne forplikte seg til å prioritere ressurser til arbeidet og også ta raske beslutninger.

Digitaliseringsrådet skriver i sin erfaringsrapport for 2022 at det ofte diskuteres hvordan smidig utvikling utfordrer tradisjonell organisering og styring. De mener at smidig tilnærming og eksisterende styringsstrukturer ikke nødvendigvis står mot hverandre.

Smidig tilnærming med hyppige leveranser kan gi mindre risiko og god kontroll på utviklingen. Virksomhetene og teamene definerer hele veien hvordan de skal jobbe, hva de ulike leveransene skal inneholde, og når de skal leveres. I likhet med tradisjonell linjestyring kan virksomhetene, i samarbeid med departementene, bli enige om mål og milepæler på overordnet nivå, og bli enige om stoppunkt underveis der det er mulig å justere kursen.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?

Sammenhengende tjenester