Hopp til hovedinnhold

Digdir og Teknologirådet gir deg en smakebit på hvilke store drivkrefter og teknologiske trender som møter oss i årene som kommer. Vi har beskrevet 17 av de viktigste.

Makt, økonomi, teknologi, mennesker og klima

Hvordan vil det norske samfunnet se ut i årene fremover mot 2030? Allerede i dag kan vi se en del utviklingstrekk, såkalte drivkrefter, som kan påvirke samfunnet i årene som kommer. Noen av disse er sikre, mens andre er mer usikre. Drivkreftene gir oss en pekepinn på hva som kreves av oss og kan få oss til å se på dagens muligheter og trusler i et nytt lys.

– Å kunne lage gode sammenhengende tjenester i dag krever at vi løfter blikket og ser fremover på hva som kan treffe oss, og at vi tar høyde for ulike scenarioer,

Verdien av strategisk fremsyn

Å ha en oversikt over drivkrefter som påvirker fremtiden, er et viktig redskap i det som kalles strategisk fremsyn. Målet er at det blir utviklet politikk, strategi, løsninger og tjenester som tar hensyn til fremtiden.

– Strategisk fremsyn dreier seg om å oppfatte, forstå og handle ut fra ulike ideer om fremtiden, basert på det vi ser i nåtiden. Det hindrer at vi havner i blindsonen, hvor vi forstår de kortsiktige trendene som påvirker de nære omgivelsene og dagen i dag, men blir tatt på sengen av langsiktige trender og utviklingstrekk i andre sektorer eller bransjer. Dermed kan fremsyn hjelpe oss med å være bedre forberedt på fremtiden, selv om den skulle utvikle seg i uventede retninger,

Drivkrefter på den nye nasjonale digitaliseringsstrategien

Haugse har ledet samarbeidet med Teknologirådet, med å kartlegge de viktigste drivkreftene som vil påvirke oss fremover. Arbeidet ble i desember 2023 levert til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) som et innspill til den kommende nye digitaliseringsstrategien. Innsikten skal også brukes i ulike virksomheter, på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivå og inspirere til diskusjoner om fremtiden.

- Vi har sett på drivkrefter innen fem sentrale områder: makt, økonomi, teknologi, mennesker og klima. Mange av drivkreftene kjenner vi sterkt på allerede i dag, som at teknologien kommer tettere på oss, eller at økonomien blir strammere med flere eldre. Andre drivkrefter er det ikke så mye oppmerksomhet rundt, for eksempel at digitalisering reduserer og skaper utslipp,

Digitalisering og digital teknologi kan bli en viktig drivkraft for klimaomstilling. Samtidig skapes også nye utslipp i en tid hvor utslippskutt haster, ressurser blir knappe og vinduet for omstilling smalner.

- Utviklingen av digital teknologi vil ikke av seg selv gi utslippskutt. Teknologien byr på viktige muligheter, men krever også knappe ressurser som arealer, energi, kapital og råstoffer,

Med generativ kunstig intelligens som kan tolke og lage innhold nærmer vi oss en fremtid med kraftigere, mer skreddersydde og avanserte digitale tjenester. Teknologien blir mer tilgjengelig og brukervennlig, og gjør skillet mellom menneske og maskin mindre klart. Den inntar og overtar stadig nye områder, og vil få effekter på samfunnsutviklingen.

- Det reiser nye spørsmål om grensen mellom menneske, maskin og kommersielle interesser, og kan by på etterlengtet produktivitetsvekst og mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Hvordan det vil spille seg ut avhenger av flere faktorer, deriblant regulering og politiske beslutninger,

I februar holdt Digdir en workshop hvor drivkreftene ble benyttet til å vurdere utfordringer og muligheter som ligger i den nye nasjonale digitaliseringsstrategien. Strategien er under arbeid og lanseres til sommeren.

Kontakt

Kristin Karlsrud Haugse

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69