Hopp til hovudinnhald

Tillit i befolkningen og til det offentlige

I Norge er den generelle tilliten i befolkningen høy, og de fleste av oss synes at man generelt kan stole på andre mennesker. Tilliten til offentlige institusjoner er også høy, omtrent 8 av 10 innbyggere har tillit til det offentlige. Til sammenlikning oppgir 4 av 10 innbyggere i OECD-landene at de har tillit til offentlige myndigheter i sitt land.

Høy sosial tillit

Den generelle tilliten i den norske befolkningen er høy. På en skala fra 0 til 10, der 0 er ingen tillit og 10 er svært høy tillit, er den gjennomsnittlige sosiale tilliten blant nordmenn 7,3. Tallet er fra DFØs Innbyggerundersøkelse, der sosial tillit blir målt ved å spørre innbyggerne om de synes man generelt kan stole på de fleste mennesker, eller om de synes at man ikke kan være forsiktig nok i omgang med andre.

I verdenstoppen for tillit til det offentlige

I likhet med den sosiale tilliten er også tilliten til det offentlige høy i Norge. Blant OECD-landene er det kun i Sveits at en større andel av befolkningen oppgir at de har tillit til offentlige myndigheter.

Dette viser figuren:

  • 77 prosent av nordmenn oppgir at de har tillit til offentlige myndigheter. Blant OECD-landene er det kun Sveits som har en høyere andel, hvor 84 prosent oppgir at de har tillit til det offentlige.
  • Blant topp fem land finner vi de andre skandinaviske landene Finland og Danmark (hhv. tredje og fjerde plass), og New Zealand på en femte plass.
  • Ser vi på alle innbyggerne i OECD-landene under ett, oppgir 41 prosent at de har tillit til offentlige myndigheter i sitt land.

Arbeid en viktig bidragsyter til høy tillit

I Innbyggerundersøkelsen fra DFØ blir innbyggerne spurt om de har tillit til offentlig forvaltning. Undersøkelsen viser at personer i betalt arbeid, personer med høyere utdanning og de som bor på mer sentrale steder har høyere tillit til offentlig forvaltning enn andre.

Dette viser figuren:

  • På en skala fra 0 til 10 bes innbyggerne å oppgi grad av tillit til offentlig forvaltning. 62 prosent av befolkningen oppgir positive verdier (6-10), 19 prosent oppgir nøytrale verdier (5 og vet ikke/har ingen mening), og 19 prosent oppgir negative verdier (0-4).
  • Personer i betalt arbeid, personer med høy utdanning, og personer som bor på mer sentrale steder har høyere tillit til offentlig forvaltning enn andre.
  • Personer som er i arbeid og personer med høyere utdanning, er grupper som også har høy sosial tillit. Personer som bor på mindre sentrale steder har omtrent lik sosial tillit som andre, men lavere tillit til offentlig forvaltning.
  • Innbyggerundersøkelsen viser at tilliten til offentlig forvaltning er omtrent på samme nivå som tilliten til regjeringen, Stortinget og til bankene. Den er høyere enn tilliten innbyggerne har til mediene og de politiske partiene, og lavere enn tilliten til politiet og domstolene.