Hopp til hovudinnhald

Tillit i befolkningen og til det offentlige

I Norge er den generelle tilliten i befolkningen høy, og de fleste av oss synes at man generelt kan stole på andre mennesker. Tilliten til offentlige institusjoner er også høy, omtrent 8 av 10 innbyggere har tillit til det offentlige. Til sammenlikning oppgir 4 av 10 innbyggere i OECD-landene at de har tillit til offentlige myndigheter i sitt land.

Høy sosial tillit

Den generelle tilliten i den norske befolkningen er høy. DFØs Innbyggerundersøkelse måler sosial tillit ved å spørre innbyggerne om de synes man generelt kan stole på de fleste mennesker, eller om de synes at man ikke kan være forsiktig nok i omgang med andre. Undersøkelsen fra 2024 viser at 75 prosent svarer positivt.

I verdenstoppen for tillit til det offentlige

I likhet med den sosiale tilliten er også tilliten til det offentlige høy i Norge. Blant OECD-landene er det kun i Sveits at en større andel av befolkningen oppgir at de har tillit til offentlige myndigheter.

Dette viser figuren:

  • 77 prosent av nordmenn oppgir at de har tillit til offentlige myndigheter. Blant OECD-landene er det kun Sveits som har en høyere andel, hvor 84 prosent oppgir at de har tillit til det offentlige.
  • Blant topp fem land finner vi de andre skandinaviske landene Finland og Danmark (hhv. tredje og fjerde plass), og New Zealand på en femte plass.
  • Ser vi på alle innbyggerne i OECD-landene under ett, oppgir 41 prosent at de har tillit til offentlige myndigheter i sitt land.

Arbeid en viktig bidragsyter til høy tillit

I Innbyggerundersøkelsen fra DFØ blir innbyggerne spurt om de har tillit til offentlig forvaltning. Undersøkelsen viser at personer i betalt arbeid, personer med høyere utdanning og de som bor på mer sentrale steder har høyere tillit til offentlig forvaltning enn andre.

Dette viser figuren:

  • På en skala fra 0 til 10 bes innbyggerne å oppgi grad av tillit til offentlig forvaltning. 54 prosent av befolkningen oppgir positive verdier (6-10), 18 prosent oppgir nøytrale verdier (5 og vet ikke/har ingen mening), og 28 prosent oppgir negative verdier (0-4).
  • Personer i betalt arbeid, personer med høy utdanning, og personer som bor på mer sentrale steder har høyere tillit til offentlig forvaltning enn andre.
  • Personer som er i arbeid og personer med høyere utdanning er grupper som også har høy sosial tillit.