Hopp til hovedinnhold

Hvor mange opplever digitalt utenforskap?

Digdir anslår at hver femte innbygger kan være sårbar i møtet med offentlige digitale tjenester. Les mer om hvilke barrierer som fører til digitalt utenforskap, og hvor utbredt de er.

Barrierer som kan føre til digitalt utenforskap

Det er en rekke barrierer som kan føre til digitalt utenforskap. Basert på et rammeverk utviklet av Trude Midtgård og kolleger trekker vi fram følgende: tilgang, digital kompetanse, helse- og livssituasjon, forvaltningsforståelse, og språkferdigheter.

Datagrunnlag om digitalt utenforskap

Barrierer knyttet til tilgang, f.eks. mangel på passende enhet, som smarttelefon eller datamaskin, dårlig internettilgang, eller mangel på elektronisk identitet:

Barrierer knyttet til digital kompetanse, for eksempel evne til å bruke digitale verktøy og løse oppgaver digitalt:

  • 14 prosent av befolkningen er ikke-digitale eller har svak digital kompetanse, tilsvarende ca. 600 000 personer, ifølge Kompetanse Norges undersøkelse fra 2021.
  • 9 prosent (ca. 400 000 personer) vurderer egne digitale ferdigheter til å være på nivå 1 eller 2 på en fempunktskala hvor 1 er nybegynner og 5 er ekspert (IT i praksis 2022).

Barrierer knyttet til helse- og livssituasjon, for eksempel varige eller midlertidige fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser:

  • 23 prosent, tilsvarende ca. 850 000 personer, har nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, ifølge Innbyggerundersøkelsen fra 2021.
  • 2 prosent av befolkningen har demens, et tall som er forventet å stige til 4 prosent i 2050 (demenskartet.no). Gitt befolkningsutviklingen forventes tallet på demente å stige fra ca. 100 000 u 2020 til 250 000 i 2050.

Barrierer knyttet til forvaltningsforståelse, f.eks. forståelse av forvaltningens organisering og evne til å finne og nyttiggjøre seg informasjon om rettigheter og plikter:

  • Mellom 18 og 19 prosent synes det er vanskelig å forstå skriftlig informasjon fra kommunen, finne nyttig informasjon på kommunens nettsider og bruke kommunens nettbaserte tjenester (Innbyggerundersøkelsen 2021).

Barrierer knyttet til språkferdigheter:

  • 18 prosent av befolkningen, tilsvarene ca. 800 000 personer mener språket i offentlige digitale tjenester er vanskelig å forstå (IT i praksis 2022)
  • Ca. 15 prosent har norsk som andrespråk (SSB, Befolkningsstatistikk

Hver femte innbygger er digitalt sårbar

Basert på dette tallgrunnlaget, anslår vi at ca. 20 prosent av befolkningen, tilsvarende ca. 850 000 personer, er sårbare i møtet med offentlige digitale tjenester. Dette anslaget stemmer også overens med en kartlegging fra Danmark, som viser at mellom 17 og 22 prosent av befolkningen står i fare for å oppleve digitalt utenforskap.