Hopp til hovedinnhold

Bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor

Her har vi samlet informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) i oppgaver og tjenester, arbeid med KI-prosjekter, og planer for bruk av KI i offentlig sektor.

Bruk av KI i oppgaver og tjenester

Overordnet kan vi si at den faktiske bruken av kunstig intelligens i oppgaver og tjenester i offentlige virksomheter er relativt begrenset. Tallene fra IT i praksis viser at det er et fåtall som oppgir at de har tatt i bruk KI i stor grad; ingen virksomheter har tatt i bruk KI i svært stor grad. På den andre siden er det en viss positiv utvikling å spore. Andelen som svarer at de i svært liten grad har tatt i bruk KI har gått ned 19,9 prosentpoeng, fra 55,4 prosent i 2021 til 39,2 prosent i 2022 og 35,5 prosent i 2023. Andelen som svarer at de i noen grad (3) har tatt i bruk KI har også økt, fra 12 prosent i 2021 til 24,7 prosent i 2023.

KI-prosjekter i offentlig sektor

Selv om bruken av KI er relativt begrenset for offentlig sektor som helhet, pågår det mange prosjekter hvor KI spiller en vesentlig rolle. Disse er dokumentert i en oversikt utarbeidet av Digdir og NORA over KI-prosjekter i offentlig sektor. Den ble lansert i 2023, og inneholder fra starten 135 prosjekter. Datainnsamlingen er ikke basert på rapportering, men direkte kontakt med antatt relevante aktører. Oversikten er derfor ikke komplett, og vil utvides fortløpende.

47 aktører er representert i oversikten. Prosjektene fordeler seg på sektorer og forvaltningsnivå som vist i figuren over. Helsesektoren står for 54 prosjekter, tilsvarende 40 prosent av totalen, mens den sentrale statsforvaltningen står for 33 prosjekter, tilsvarende 24 prosent.

Få KI-aktiviteter i bruksstadiet

En kartlegging fra 2022, gjennomført av Vestlandsforsking og Rambøll, fant en rekke konkrete KI-prosjekter og KI-aktiviteter i offentlig sektor. Kartleggingen viste samtidig at det var et fåtall prosjekter og aktiviteter som hadde nådd bruksstadiet, altså var i drift eller brukt som del av virksomhetens operative drift. De fleste aktivitetene handlet om utprøving og utvikling.

Blant bruksområdene for KI var forbedring av kvalitet i datagrunnlag, prediksjon av behov i virksomheten og støtte til saksbehandlere. Elementene som oftest karakteriserte KI-prosjektene var maskinlæring/dyplæring, KI som beslutningsstøtte for saksbehandler og automatisering og regelstyrte beslutninger.

Framtidig bruk

Det har vært en viss endring i hva offentlige virksomheter og kommuner mener om framtidig bruk av KI. Litt færre tror i 2023 at de vil ta i bruk KI i automatisert saksbehandling enn i 2022 og 2021. Likevel er det fortsatt over halvparten av virksomheten som tror KI vil tas i bruk i automatisert saksbehandling i løpet av de neste tre årene.

Det området som har sett størst økning, er det som går på støtte, råd og vurderinger i saksbehandlingen. I 2021 og 2022 var det i underkant av 20 prosent av virksomhetene som trodde de ville ta i bruk KI til dette formålet i løpet av de neste tre årene. I 2023 hadde dette økt til over 35 prosent.

Det kan også trekkes fram at NAV i sin omverdensanalyse peker på potensialet i kunstig intelligens som beslutningsstøtte.

De nye mulighetene innen kunstig intelligens vil kunne gi råd og støtte både for NAVs brukere og for veiledere og sakshandlere. Eksempelvis kan veiledere få anbefaling om hvilke brukere som bør prioriteres først for oppfølging (såkalt profilering), eller arbeidsledige kan få anbefaling om hvilke kompetansetiltak som mest sannsynlig vil øke deres muligheter på arbeidsmarkedet.