Hopp til hovedinnhold

Arbeid med sammenhengende tjenester

Vi har en ambisjon om at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne våre, uavhengig av hvilke virksomheter som leverer tjenestene. Her har vi samlet informasjon om hvordan offentlige virksomheter selv oppgir at de arbeider med sammenhengende tjenester.

Utvikling av sammenhengende tjenester

Rundt 1 av 2 statlige virksomheter og 1 av 3 kommuner oppgir at de utvikler sammenhengende tjenester for sine brukere. Flere oppgir at de gjør dette i dag, enn for to år siden. Tallene her er hentet fra IT i praksis. Du kan lese mer om undersøkelsen nederst på siden.

Utvikling av sammenhengende tjenester i egen virksomhet, og i samarbeid med andre

Dette viser figuren

 • I 2023 oppgir 54 prosent av statlige virksomheter og 30 prosent av kommunene at de er enige eller svært enige i påstanden om at deres virksomhet utvikler sammenhengende tjenester for sine brukere.
 • Flere oppgir at de samarbeider med andre om å utvikle sammenhengende tjenester. I 2023 oppgir 68 prosent av statlige virksomheter og 64 prosent av kommunene at de gjør dette.

Utvikling av sammenhengende tjenester over tid

Dette viser figuren

 • Ser vi på de samme påstandene som i den første figuren, men for utviklingen over tid, ser vi en positiv endring.
 • Det er en økning på 13 prosentpoeng for statlige virksomheter som oppgir at de utvikler sammenhengende tjenester fra 2021 som var det første året spørsmålet ble stilt. Tilsvarende økning for kommunene er på 6 prosentpoeng.
 • På spørsmål om virksomhetene samarbeider med andre om å utvikle sammenhengende tjenester, er det 22 prosentpoeng flere kommuner og 12 prosentpoeng flere statlige virksomheter som gjør dette i 2023 enn for to år siden.

"Vi bruker livshendelser som utgangspunkt for utvikling av sammenhengende tjenester"

Dette viser figuren

 • I 2023 er 22 prosent av statlige virksomheter og kommuner enige eller svært enige i påstanden om at de tar utgangspunkt i livshendelser når de utvikler sammenhengende tjenester.
 • I 2023 er 32 prosent uenige eller svært uenige i påstanden.
 • I figuren har vi også med data fra 2022, det første året spørsmålet ble stilt. Vi ser ingen større endringer i svarene.

Involvere brukere

For at brukerne skal oppleve det digitale tjenestetilbudet som sammenhengende og helhetlig, er det vesentlig at virksomhetene involverer brukerne når tjenester utvikles og forbedres. 64 prosent tar utgangspunkt i brukernes behov når de utvikler nye tjenester. Færre jobber systematisk med brukerinvolvering.

Utgangspunkt i brukerens behov, og kartlegging av brukerreise

Dette viser figuren

 • I 2023 oppgir 64 prosent av offentlige virksomheter at de i stor eller svært stor grad tar utgangspunkt i brukernes behov når de utvikler tjenester.
 • Det er færre virksomheter som oppgir at de kartlegger brukerreiser for tjenestene de tilbyr. I 2022 oppgav 26 prosent at de i stor eller svært stor grad gjør dette.
 • Spørsmålet «I hvilken grad kartlegger virksomheten brukerreise for tjenestene de tilbyr» ble ikke stilt i 2023, her viser vi data fra 2022-undersøkelsen. Spørsmålet «I hvilken grad tar dere utgangspunkt i brukernes behov når dere utvikler tjenester» er fra 2023-undersøkelsen.

Rutiner for innsamling av brukerbehov, og -erfaringer

Dette viser figuren

 • Ser vi på virksomhetenes arbeid med å samle inn brukerbehov og -erfaringer, så oppgav mer enn halvparten, 56 prosent, at de ikke har gode rutiner for dette eller ikke samler inn brukerbehov og -erfaringer i det hele tatt i 2022.
 • I 2022 oppgav 43 prosent at de har gode rutiner for innsamling av brukerbehov og -erfaringer.
 • Spørsmålet ble ikke stilt i 2023-undersøkelsen.

"Vi tilpasser alltid våre tjenester til ulike brukergrupper og deres behov"

Dette viser figuren

 • På spørsmål om virksomhetene tilpasser sine tjenester til ulike brukergrupper og deres behov, oppgir 45 prosent at de er enige eller helt enige i dette i 2023.
 • I 2023 oppgir 10 prosent at de er helt uenige eller uenige i påstanden. Dette er en nedgang fra 22 prosent i 2020.

Samarbeid med andre

For å lykkes med ambisjonen om et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud for brukerne, må vi samarbeide på tvers av forvaltningen.

"Samarbeidet mellom stat og kommune rundt utvikling av sammenhengende tjenester fungerer godt"

Dette viser figuren

 • I 2023 oppgir 32 prosent av kommunene at de ikke synes samarbeidet mellom kommuner og statlige virksomheter rundt utvikling av digitale løsninger fungerer godt. Tilsvarende andel for de statlige virksomhetene er 6 prosent.
 • 24 prosent av kommunene og 21 prosent av statlige virksomheter oppgir at samarbeidet fungerer godt.

Tall fra IT i praksis

IT i praksis er en årlig undersøkelse blant offentlige virksomheter om bruk av IT og digitalisering. I 2023 ble undersøkelsen sendt ut til 131 statlige virksomheter og 357 kommuner. 89 statlige virksomheter og 228 kommuner svarte på undersøkelsen (svarprosent på 65 prosent totalt).

IT i praksis