Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Mattilsynet: Fremtidsrettet kjøttkontroll

Formålet er å effektivisere og øke kvaliteten på kjøttkontrollarbeidet. For slakteriene vil løsningen gi en betydelig lettelse i arbeidet knyttet til innhenting og vurdering av matkjedeinformasjon. Støtte: kr 12 949 000.

Å utføre kjøttkontroll ved alle landets slakterier er en stor og ressurskrevende oppgave. Samtlige slaktedyr kontrolleres før og etter slakting. Behovet for bedre IKT-løsninger i dette arbeidet er tidligere blitt utredet (i 2011-2012) i samarbeid med næringen.

Ved å utvikle nye arbeidsprosesser og systemløsninger vil det bli en bedre informasjonsflyt mellom Mattilsynet og næringen langs hele produksjonskjeden fra dyrehold til ferdig slakt. Dette vil gi mindre ressursbruk for Mattilsynet og lavere gebyrer for slakteriene.

Prosjektet skal levere elektronisk fjøsløsning for kontroll av slaktedyr, med etterkontroll.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Medfinansieringen har gitt prosjektet «tyngde» i organisasjonen. Solid prosjektorganisering og solid utviklingsledelse og har vært viktige suksessfaktorer. Krav til fokus på gevinster har medført en bevisst strategi om tidlig involvering av brukerne for å skape entusiasme og eierskap til nye løsninger. Dette for å sikre at løsningene blir tatt i bruk på tiltenkt måte. Dette har vært veldig effektivt

Samarbeidet med slakteribransjen har vært preget av stor samarbeidsvilje fra begge sider. I lanseringsfasen av dataflyten mellom slakteri og Mattilsyn hadde vi et svært tett samarbeid. De ikke prissatte gevinstene i dette prosjektet er svært store. Effektive moderne løsninger med stort og svært relevant faglig fokus tas godt imot av både egne ansatte og i slakteribransjen.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Kostnadene knyttet til drift og forvalting av nye digitale løsninger har vært underestimert.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) reduserte Mattilsynet sitt budsjett med 100% av forespeilte netto gevinster, og ikke 50% slik som Mattilsynet forventet når søknaden om medfinansiering ble skrevet. I opprinnelig søknad var kun "driftskostnader" oppgitt. Dette gir ikke et riktig bilde av hvor mye det koster å drifte - og forvalte nye digitale løsninger. Det store budsjettkuttet har derfor medført problemer for tilsynet.