Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal utvikle et nettbasert verktøy for læring, deling og formidling i det boligsosiale arbeidet. Støtte: kr 15 000 000.

Veiviseren sammenstiller informasjon fra seks ulike direktorater. Primærmålgruppen er kommunene, til hjelp i deres arbeid med bosetting av vanskeligstilte, integrering av flyktninger, tjenester til rusmiddelavhengige, og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner.

Veiviseren vil blant annet inneholde digitale kurs, sjekklister, steg-for-steg veiledning og prosjektrom. Effektene av tiltaket vil være økt støtte og veiledning i kommunenes boligsosiale arbeid, økt samhandling, fjerning av tidstyver, økt kompetanse og bedre helhetsforståelse av helheten i det boligsosiale arbeidet.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

  • 6 direktorat eier løsningen sammen
  • Veiviseren har en dedikert redaksjon bestående av én ansvarlig redaktør fra hvert direktorat
  • Månedlig redaksjonsmøte hvor utvikling og forankring av innhold diskuteres og avklares
  • Felles plattform og felles forståelse
  • Tverrfaglig og felles produkt som forenkler og tydeliggjør fragmentert og sektorisert tematikk for kommunene
  • Bredde og relevans i innholdet – samarbeid i innholdsproduksjonen med kommuner, fylkesmenn, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører

  • De medeiende direktoratene har manglet presisering i tildelingsbrev (TB) og eller styringsdokumenter. Det er kun IMDi som fikk oppdrag i TB i 2018 om å bidra til måloppnåelse i antall unike brukere i www.veiviseren.no.
  • Utfordringer ved at nye satsninger får oppmerksomhet, fremfor løpende drift og vedlikehold av etablerte satsninger

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Nødvendig med topplederforankring og eierskap i linja, ikke bare ved oppstart når et prosjekt har «nyhetens interesse», men også når man går inn i perioden forvaltning, drift og vedlikehold

Grundig interessentanalyse og god behovsavklaring hos alle impliserte parter er avgjørende før man setter i gang med planlegging og utvikling

Kommunene ønsker «en dør inn» til velferdsområdene. Det er mange aktører/sektorer som skal informere og veilede om «sine» oppgaver og ansvarsområder, som kommunene skal operasjonalisere for innbyggerne. Kommunene ønsker at staten skal opptre samordnet, koordinert og helhetlig

Det er ikke nødvendig med flere plattformer for kommunene der de skal søke informasjon og veiledning. Det er behov for en felles løsning som dekker flere velferdstemaer. Kommunene ønsker at staten samordner seg og kan tilby ett sted de kan hente oppdatert informasjon og veiledning

Det å jobbe sammen er både interessant og lærerikt for alle deltakende parter. Direktoratene lærer og forstår mer av både hverandre og utfordringene kommunene har. kommunene setter stor pris på dialog, bli hørt og få anerkjennelse for sitt arbeide. Kommunene har deltatt i kartlegging, behovsanalyse og gjennom kontinuerlige bidrag til innholdsutvikling gjennom deling av erfaringer, sjekklister og maler i de gode eksemplene

Videreutvikling av nye løsninger/produkter/prosjekt på velferdsområdet bør adresseres på tvers av departement og direktorat. Det må forankres og planlegges for forvaltning, drift og vedlikehold i etterkant av «prosjektfaser», slik at man unngår usikre (uavklarte) ressurs- og finansieringssituasjoner etter endt prosjekt- eller strategiperiode