Hopp til hovedinnhold

Det overordnede formålet med prosjektet er å redusere tap av liv og helse ved å heve kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge. Støtte: kr 6 000 000.

Prosjektet vil også bidra til å redusere administrative kostnader og bidra til kontinuerlig forbedring av redningstjenesten ved å øke tilgjengelighet av analyser og statistikk for hendelser og aksjoner.

Redningstjenesten skal i fremtidig kunne anvende digitale løsninger for å effektivisere gjennomføring av søk- og redningsoppdrag ved å utnytte tilgjengelige teknologier og utveksle informasjon og data mellom aktører innen redningstjenesten i Norge. Prosjektet er i samarbeid med Røde Kors.

Prosjektet besto av fem produkter, hvorav fire er ferdig utviklet som en del av oppgradering av SAR-rapport til en 2.0. versjon. Nå gjenstår det femte produktet – et felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten. Dette utføres i samarbeid med BarentsWatch.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Fokus på brukeren sitt behov og ikke begrensningene gitt i dagens løsninger i tilgjengelig programvare og teknologi.

Samarbeid på tvers, det vil si at gjennom hele prosjektperioden var det et tett samarbeid mellom offentlig prosjekteier og frivillige organisasjoner.

Felles mål som var godt forankret og enighet om – selv om ulike aktører i ulike roller blir brukere av sluttproduktet.

Felles kommunikasjon til interessenter – før dette kom på plass var det mange misforståelser blant interessentene som ikke satt tett på prosjektet.

Prosjekteier som tok inn over seg anbefalingene fra prosjektet og endret strategi for å komme frem til målet underveis, og valgte den veien som det var enighet om at mest sannsynlig ville gi størst effekt og gevinst.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Start med en innsiktsfase med fokus på helhetlig konsept og prosess. Ikke start med å dykke rett ned i detaljene, fordi en tror at en vet hva som er behovet og hva løsningen skal inneholde.

Benytt metodeverk med en strukturert og objektiv tilnærming til innsiktsarbeidet.

Der det er mulig benytt plattformer som allerede eksisterer og bygg videre på disse. SAR rapport 1.0. ble til SAR rapport 2.0. og mange av produktene ble koblet opp dit. Dette skapte trygghet og forankring gjennom bred involvering fra fremtidige sluttbrukere, og viste at innsikten var ikke basert på synsing fra prosjektteamet.

Sett av nødvendig tid og ressurser til innsiktsarbeidet slik at det kan gjennomføres på en god måte, selv om en er under tidspress for å komme frem til løsning fortest mulig.

Bruk ressurs(er) med fagkompetanse på innsiktsarbeid. Prosjektet hadde en tjenestedesigner som ledet arbeidet. Ta en pustepause etter innsiktfasen og revurdering av prosjektet.

Resultatet av innsiktsfasen viste at opprinnelig foreslått spor ikke var den retningen som ville gi størst effekt og måloppnåelse. Legge frem resultatet av innsikten på en god og lettfattelig måte, både overfor egen ledelse og andre interessenter som i stor grad blir berørt av prosjektet. Foreslå alternative retninger for veien videre og pro/kontra for disse. Vær tydelig på hva prosjektet anbefaler som videre retning.

Ledelsen i Norges Røde Kors valgte en annen retning for videre prosjektarbeid enn opprinnelig planlagt basert på innsikten. Dette påvirket hele prosjektet sterkt.

Tenkt bredt og utnytt fagkompetansen på tvers.

Involver og få hjelp fra andre avdelinger/enheter utover den enheten som eier prosjektet.

Involver og få innspill fra et representativt utvalg av sluttbrukere. Viktig at prosjektet ikke bare hører på de som roper høyest eller som man kjenner best.

Bruk samarbeidspartnere – både tradisjonelle og utradisjonelle.

Benytt eksisterende samarbeidsarenaer og skap nye nettverk som kan bidra til større gjennomslagskraft.

Samarbeid på tvers når vi ser at dette gir størst effekt og vi har samme mål, selv om vi i noen situasjoner kan bli oppfattet som "konkurrenter".