Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal lage en elektronisk registrering av dødsfall og innmelding av dødsfall og dødsårsaker (eDÅR). Støtte: kr 14 700 000.

Elektronisk registrering av dødsfall og innmelding av dødsfall og dødsårsaker er en nødvendig forutsetning for å få raskt oppdatert Folkeregister og Dødsårsaksregister. Dagens innmelding er 100 % papirbasert, og legger begrensninger på hvor raskt og godt data kan oppdateres i registrene.

Løsningen vil gi et mer oppdatert og dagsaktuelt Dødsårsaksregister (DÅR) som kan brukes i løpende helseovervåkning og beredskap, og vil sikre kvaliteten på data i registeret. En elektronisk dødsmelding vil dessuten være et viktig bidrag til et modernisert Folkeregister og sikre raskt oppdatert informasjon om død. Store deler av offentlig og privat sektor baserer seg på at Folkeregisteret er dagsaktuelt og korrekt.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Prosjektet er høyt forankret hos Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). HOD har vist sin interesse og støtte gjennom hele prosjektperioden og dette gir prosjektet tyngde og prioritering i dialogen med de regionale helseforetakene.

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Vest RHF den 15. januar 2019 viser denne støtten tydelig. "Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å: - gjennomføre nødvendige tiltak for å ta i bruk ny digital melding om dødsfall og dødsårsak i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet."

Prosjektet er godt forankret internt hos Folkehelseinstituttet (FHI) og har fått den nødvendige prioritering for å kunne utvikle en god løsning innenfor gitte tidsrammer. FHI har ytterligere kunne stille med klinisk faglig kompetanse som har vært helt uvurderlig i dialog med både leger og IT folk fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Når rammebetingelser for prosjektet ble endret og eDÅR ikke lengere skulle levere data til Folkeregisteret måtte prosjektet igjennom en krevende omstillingsprosess. Med god støtte fra ledelsen hos FHI klarte prosjektet å tilpasse seg nye krav og nye måter for samarbeid uten å gå på kompromiss med kravet om én enhetlig arbeidsprosess for legene.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Det ble laget en omfattende interessent analyse som inkludert aktører som ble direkte berørt av prosjektet. Leger ble intervjuet og var med i arbeidsmøter for å sikre god brukeropplevelse. Tett dialog med Domstoladministrasjonen sikret at endring i arbeidsflyt ikke fikk negative konsekvenser. Ytterligere har det vært flere møter med både Virke Gravferd og Politidirektoratet for å nevne de største.

En viktig læring å ta med seg er interessenter som ikke ble godt nok involvert som f.eks. IT ansvarlige i regionale helseforetak som har vist stor skepsis til en webløsning som ikke er integrert i pasientjournalsystemene.

En annen interessent som burde ha vært involvert tidligere i prosessen er KS. Erfaringen understreker hvor viktig det er å identifisere ikke bare brukere og beslutningstakere, men også viktige interessenter med stor påvirkningskraft.