Hopp til hovedinnhold

Medfinansieringsordningen har i år fått inn nesten dobbelt så mange søknader sammenliknet med antall søkere i 2021. Det kan det bli mange gode digitaliseringsprosjekter av. Alle vil få svar på sine søknader i midten av mai.

Hele 19 søknader

Det er kun statlige virksomheter som kan søke om medfinansiering av digitaliseringsprosjekter. Vi fikk inn hele 19 søknader fra 16 ulike statlige virksomheter innen tidsfristen 21. mars.

I år har vi fått søknader fra disse statlige virksomhetene:

 • Direktoratet for e-helse
 • Helsedirektoratet
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Havforskningsinstituttet
 • Landbruksdirektoratet
 • Luftfartstilsynet
 • Norges forskningsråd
 • Medietilsynet
 • Oljedirektoratet
 • Sikt
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Universitetet i Bergen
 • Utenriksdepartementet
 • Digitaliseringsdirektoratet

Listen er tilfeldig sortert. Det er flest søknader fra helsesektoren, tett fulgt av kunnskapssektoren. Det er 12 departementer som er representert gjennom de 16 ulike statlige virksomhetene. Det søkes om støtte til både mindre/mellomstore digitaliseringsprosjekt og større, tverrgående tiltak som særlig støtter opp under regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi.

Får svar i midten av mai

Nå jobber arbeidsgruppen med å vurdere alle søknadene for å finne ut hvilke virksomheter som vil få medfinansieringsmidlene i år. I midten av mai vil søkerne enten få beskjed om at de får foreløpig tilsagn eller avslag på søknaden. Alle som får foreløpig tilsagn må levere en gevinstrealiseringsplan som må godkjennes før de får endelig tilsagn om midler.

Et vellykket prosjekt

Digital søknad om hjelpemidler fra NAV (DigiHot) er et prosjekt som tidligere har fått medfinansiering. Det er foreløpig kun hjelpemiddelformidler i en kommune som kan søke, men NAV jobber for å gjøre de nye digitale tjenestene tilgjengelige for hjelpemiddelbrukere og andre samarbeidspartnere på sikt. Formålet med prosjektet er å utvikle en sømløs digital plattform mellom partene innenfor hjelpemiddelformidlingen (dialog, innsyn, behovsmelding, vurdering, gjenbruk, utlån, sporing, koordinering av service/reparasjon). Dette skal bidra til å inkludere flere i utdanning og arbeid, øke deltakelse i dagliglivets aktiviteter og sørge for at flere kan bo hjemme lenger. Digitaliseringsprosjektet har vært i Digitaliseringsrådet og fått anbefalinger for hvordan de best gjennomfører. Noen av anbefalingene var å vise hva den helhetlige brukeropplevelsen innebærer, konkretisere hvordan hjelpemiddelområdet understøtter livshendelsene og skape innovasjon i hele verdikjeden.

Kontakt

Nour Eddine Elkadi

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 98 66 66 61

Elin Oksavik

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90224846