Hopp til hovedinnhold

Formålet er å forebygge skade på mennesker og materiell gjennom å etablere et nettsted i Norge, hvor kvalitetssikret informasjon om farlige produkter publiseres på en god og oversiktlig måte. Støtte: kr 4 300 000.

Risiko- og trusselbildet i Norge er i rask endring. Hyppigere ekstremvær, terror, helseutfordringer, økt sikkerhetspolitisk spenning, hybride hendelser, teknologiavhengighet og migrasjon setter landets beredskap under press.

Det er i dag 14 tilsynsmyndigheter som har produktsikkerhetsansvar i Norge. Disse har egne og ulike måter å informere forbrukere, media og markedsaktører om farlige produkter. Det er for forbrukere svært uoversiktlig, og det er vanskelig å vite hvem som har ansvaret for hva, og hvor de skal henvende seg, eller søke informasjon om farlige produkter.

Prosjektet har tatt fram en felles, nasjonal løsning for publisering av informasjon om farlige produkter. Som del av løsningen er det både et åpent publikumsgrensesnitt, og et lukket/sikret myndighetsgrensesnitt. Prosjektet har vært et samarbeid mellom DSB, Arbeidstilsynet, Vegdirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet. I tillegg har også andre tilsynsmyndigheter signalisert at de ønsker å bli framtidige brukere av den nye fellesløsningen

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

  • Godt samarbeid mellom flere myndigheter.
  • Engasjement fra alle prosjektdeltagerne.
  • Tett samarbeid mellom prosjekteier og prosjektleder

Dyktige medarbeidere i utviklingsteamet, på tross av at det var for få, og ikke var mulig å få med den kompetanseprofilen som det var planlagt med i planleggingsfasen.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

  • Legg vekt på å få nødvendig mengde ressurser til gjennomføringen, og nødvendig kompetanse.
  • Sikre at alle vesentlige ressurser har en "stillingsbrøk" vesentlig større enn 50 %.
  • Dersom det ikke viser seg mulig, så bruk tid på å replanlegge med de nye forutsetningene, også inkludert økonomiske konsekvenser, og få godkjent nye prosjektrammer innledningsvis i gjennomføringsfasen. For ikke å forsinke prosjektet ytterligere, bør prosjektet likevel settes i gang.

Vær åpen i dialogen mellom de prosjektinterne partene. Vær pragmatisk med tanke på å finne gode nok løsninger.

Gi prosjektleder, også når eksternt innleid, nødvendig tilgang til epost på mobil og økonomisystemet i det hele tatt. Det hemmer effektivitet ikke å kunne håndtere epost effektivt utenfor normal arbeidstid, spesielt når prosjektet jobber "på overtid". Det hemmer effektivitet å måtte involvere flere andre i linjeorganisasjonen for å hente ut selv den enkleste økonomirapporten av systemet (DFØ/Agresso og Contempus).