Hopp til hovedinnhold

Formålet med prosjektet er å tilby en ny og etterspurt tjeneste som vil medføre store besparelser for prospekterende og effektivisere interne oppgaver. Støtte: kr 9 000 000.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er inne i en omfattende prosess med å digitalisere sine tjenester. Det er etablert en ny hjemmeside og MinSide for mineralnæringen i februar 2016.

En ønsker nå å samle informasjon om undersøkelser, prøveuttak og utvinning av mineraler i Norge i en webapplikasjon med tilhørende kartfunksjonalitet. Dette omfatter tilgjengeliggjøring av informasjon fra tidligere undersøkelsesrapporter, borekjerneprøver og gamle kart, som igjen vil bli sammenstilt med eksisterende karttjenester om geologisk informasjon fra NGU og andre offentlige karttjenester. Denne informasjonen, sammen med en fulldigital løsning for søknad om bergrettigheter, vil gi en effektivisert søkeprosess for bruker og bedre kvalitet på søknaden.

Brukerne vil selv få mulighet til å kvalitetssikre søknaden og umiddelbart se at det omsøkte området er plassert riktig på kartet. En kan administrere tildelte rettigheter, varsle undersøkelsesarbeider, avlevere rapporter/måledata og betale lovpålagte gebyrer gjennom MinSide.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Rammeavtale gav hurtig og fleksibel tilgang på rett kompetanse, til rett pris. Vi kom fort i gang og sparte mye jobb med anskaffelser.

Utviklingsplattformen gjorde at vi fikk engasjerte utviklere som var genuint interessert i prosjektet.

  • Engasjert oppdragsgiver og nøkkelpersoner (prosjekteier).
  • Prosjektet var godt forankret i ledelsen og oppdragsgiver. Direktoratet for Mineralforvaltningen (DMF) hadde avsatt ressurser til å følge opp prosjektet internt
  • Prosjektet var og er en viktig del av den strategiske, digitale utviklingen av DMF

Viktige læringspunkter fra prosjektet

God nytte av å snakke med andre offentlige etater med tilsvarende "små" IT prosjekter. DMF har hatt møter/samtaler med Patentstyret, Skatteetaten og Justervesenet.

Lovverket må oppdateres slik at det er mer digitaliseringsvennlig. Juridiske usikkerheter må kartlegges og avklares så tidlig som mulik.

Det er behov for sentrale avklaringer og løsninger for utenlandske brukere.