Hopp til hovedinnhold

Ressurser KI

Her deler vi innhold fra internasjonale ressurser om ansvarlig bruk av KI I offentlig sektor. Hensikten med dette innholdet er å hjelpe til med å navigere jungelen av tilgjengelig ressurser om temaet.

EU

EU sin tilnærming til kunstig intelligens er basert på beste praksis og tillit. Den er rettet mot å fremme forskning og industri, og samtidig sikre sikkerheten og grunnleggende rettigheter. Det har kommet en rekke initiativer fra EU.

AI watch følger utviklingen, opptakten og innvirkningen av kunstig intelligens for Europakommisjonen. De har produsert en rekke rapporter som er relevant for bruk av KI i offentlig sektor. Disse er som følger:

The Artificial Intelligence Act skal legge til rette for innovasjon og bruk av kunstig intelligens samtidig som man møter risikoer som kan følge av denne typen teknologi. Reglene vil gjelde for de som utvikler, tilbyr og bruker kunstig intelligens.

Forordningen er spesielt interessant og Digdir følger utviklingen tett. Denne forordningen vil trolig påvirke bruken av KI i norsk offentlig sektor. Formålet med forslaget er å sikre et velfungerende indre marked ved å sette betingelser for utvikling og anvendelse av lovlig, sikker og pålitelig kunstig intelligens i EU. Felles regler skal samtidig sikre at bruk av kunstig intelligens i EU respekterer eksisterende lovgivning, grunnleggende rettigheter, samt EUs verdier. Samtidig skal reglene bidra til rettslig forutsigbarhet og dermed bidra til investeringer og økt innovasjonsevne.

Europarådets Committee on Artificial Intelligence (CAI) jobber med å skape et passende rettslig instrument innen utvikling, design og bruk av KI- systemer. Det skal baserest på Europarådets standarder vedrørende menneskerettighet, demokrati og rettsikkerhet, og bidra til innovasjon. Dette skal leveres innen utgangen av 2023, og Norge er representert ved Justis- og beredskapsdepartementet.

Et av de viktigste bakgrunnsdokumentene for dette arbeidet er Feasibility study on a legal framework on AI design, development and application.

OECD

I The Recommendation on Artificial Intelligence legger OECD til at man skal ta sikte på å dyrke innovasjon og tillit til KI ved å promotere ansvarlig forvaltning av tillitsbasert KI, samt sikre respekter for menneskerettigheter og demokratiske verdier.

OECD har etablert ti prinsipper om dataetikk basert på god praksis. I tillegg til å etablere disse prinsippene fremhever dokumentet handlinger for å understøtte implementering.

OECD har lansert en verktøykasse for ansvarlig bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor innen offentlig forvaltning. Verktøykassen retter seg hovedsakelig mot teknologer som jobber med maskinlæring.

Tools for trustworthy AI er en rapport fra OECD som presenterer et rammeverk for sammenligning av verktøy og praksis ved implementering av pålitelige KI-systemer.

USA

Selv om reguleringen i USA ikke er direkte relevant for Norge, er det interessant å se at USA har lansert en Blueprint for an AI Bill of Rights.

Andre rapporter

Algorithm Watch er en non-profit forsknings- og beslutningsorganisasjon. De lanserte nylig en guidebook om hvordan man kan håndtere diskriminering i algoritmer.

De har også en rekke andre relevante publikasjoner.

En rapport fra All Tech Is Human om utfordringer og muligheter i krysningspunktet mellom kunstig intelligens og menneskerettigheter.

En rapport fra Center for AI and Digital Policy som vurderer framgangen mot pålitelig KI.