Hopp til hovedinnhold

Hva er DIGITAL?

Digital Europe Programme (DIGITAL) 2021–2027 er EUs investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv. Norske virksomheter kan bidra både til å utvikle løsninger, og til å benytte seg av disse.

Introduksjon til DIGITAL

For å løse Europas utfordringer knyttet til digitalisering ønsker EU å investere i fellesløsninger og infrastruktur som ingen europeiske land har anledning til å investere i alene. Videre skal det investeres i tiltak for digital transformasjon av næringslivet og offentlig sektor.

Satsingsområder i DIGITAL Europe

Tungregning eller High Performance Computing (HPC) er høyhastighetsberegning. Innen området skal det utvikles, implementeres og vedlikeholdes verdensledende og sikker tungregningskapasitet med tilhørende datainfrastruktur og tjenester for å støtte utviklingen og bruken av etterspørsel og brukerstyrte systemer.

Målet er å utvikle kapabiliteter, infrastrukturer og kunnskap innen HPC, ved å oppgradere eksisterende infrastrukturer, investere i nye masker og sikre bred tilgang og bruk. Det europeiske partnerskapet EuroHPC forvalter dette området som også går på tvers andre EU-program, inkludert Horisont Europa. EuroHPC representeres bl.a. via kompetansesentre i respektive medlemsland. Norsk side representeres av Forskningsrådet, Sigma2 og NORCE.

EU-kommisjonens planer for dette området må sees i sammenheng med EUs datastrategi, hvor målet er å skape et indre europeisk marked for data. Det vil gi Europa globalt konkurransefortrinn og datasuverenitet. Det skal gi både private og offentlige virksomheter enkel tilgang til høy kvalitets data på tvers av sektorer og landegrenser som kan brukes i tjenesteutvikling, samtidig som virksomheter og individer beholde kontroll over dataen de skaper.

Skyteknologi, data og kunstig intelligens er avgjørende drivere for digital transformasjon. Målet er å styrke den europeiske kapasiteten innen området ved å utvikle nødvendig skyinfrastruktur, legge til rette for deling av data, samt fremme testing og adopsjon av KI-teknologi i møte med sentrale samfunnsrelaterte problemstillinger.

I den første programperioden (2021-2022) vil EU ha fokus på kapasitets- og kompetansebygging med utlysninger innen infrastruktur, sektorspesifikke data spaces, et sentralt aksesspunkt for KI-ressurser i EU og test- og eksperimenteringsfasiliteter for KI innen utvalgte sektorer.

Cybersikkerhet ligger i kjernen av den digitale transformasjonen av Europa. Målet er å styrke Europas evne til å beskytte sine innbyggere og virksomheter. På EU-nivå er det opprettet et kompetansesenter som skal ha ansvar for politikkutforming og tildeling av midler under rammeprogram som DIGITAL og Horisont Europa på cybersikkerhetsområdet.

I arbeidsprogrammet skisseres konkrete tiltak og aktiviteter som skal akselerere utvikling og tilgjengeliggjøring av digital kompetanse for virksomheter, både private og offentlige, og innbyggere. Utlysningene i inneværende arbeidsprogram gjelder EUs utvikling av spesialiserte utdanningsprogrammer på masternivå, samt relevant etterutdanning for arbeidstakere. Det vil også utvikles finansieringsordninger for å kartlegge digitale ferdigheter og innovasjon i utdanningssektoren.

Målet er å fremme avansert digital kompetanse knyttet til satsningsområdene tungregning, kunstig intelligens, data og skyteknologi, og cybersikkerhet ved å utvikle spesialiserte utdanningsprogrammer og opplæringstilbud på områdene, samt sikre at disse samsvarer med markedets utvikling og behov.

Dette området skal tilrettelegge for utbredelse av digitale teknologier, produkter og løsninger som bygges under programmets øvrige satsingsområder. Produktene skal støtte private og offentlige virksomheter i digital transformasjon, samt videreføre tiltak som bidrar til å bekjempe samfunnsrelaterte utfordringer som klima og helse. Området omfatter utlysninger som understøtter EUs klima- og miljøavtale (Green Deal), utvikling av blokkjede-infrastruktur og tilhørende tjenester, digitale fellesløsninger for offentlige tjenester og tillitsrelaterte tiltak innen digital transformasjon.

Målet med hubbene er å gi bedrifter tilgang til ekspertise og testfasiliteter innenfor de andre hovedområdene i DIGITAL. Rundt 200 EDIH-er skal opprettes på tvers av Europa, 2-3 av disse i Norge. Disse skal bistå bedrifter og offentlig sektor på digitalisering. Sentrene skal stimulere små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor til økt bruk av digitale løsninger, særlig innen kunstig intelligens, tungregning og cybersikkerhet.

Finn relevante utlysninger i DIGITAL Europa-programmet

Kontakt

Sekretariatet for DIGITAL Europa-programmet i Norge