Hopp til hovedinnhold

Hva er DIGITAL?

DIGITAL Europa-programmet (2021–2027) er EUs investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland på lik linje med EUs medlemsland.

Introduksjon til DIGITAL

DIGITAL Europa ble opprettet som en del av EUs langsiktige budsjettramme for perioden 2021-2027 og er en videreføring av tidligere EU-programmer som ISA² (Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens) og CEF Digital (Connecting Europe Facility Digital).

DIGITAL er et viktig verktøy for Europakommisjonen for å nå målene i «Veien mot det digitale tiåret» (Path to the Digital Decade). «Veien mot det digitale tiåret» legger frem en felleseuropeisk visjon for digital omstilling og en rekke målsettinger for digitalisering som skal nås innen 2030. «Veien mot det digitale tiåret» er tett tilknyttet «EUs digitale kompass» (2030 Digital Compass). Sammen utgjør de to initiativene en viktig del av EUs overordnede strategi for å akselerere den digitale utviklingen i Europa.

DIGITAL representerer et felles krafttak for å styrke næringslivet, sikre bedre og mer effektive offentlige tjenester, øke den digitale kompetansen i Europa, samt bidra til å løse globale utfordringer innen klima, miljø, helse og sikkerhet. Programmet skal også bidra til å gjøre Europa mer teknologisk uavhengig.

DIGITAL omfatter seks satsingsområder: 1) Tungregning, 2) skyteknologi, kunstig intelligens og data, 3) digital sikkerhet, 4) avansert digital kompetanse, 5) anvendelse og bruk av digitale teknologier, og 6) halvledere (chips).

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland på lik linje med EUs medlemsland. Det innebærer at norske virksomheter kan både søke på utlysninger i DIGITAL, samt ta i bruk løsninger og tjenester som kommer ut av programmet. Les mer om hvordan du kan delta i DIGITAL her.

En oversikt over aktive utlysninger i programmet ligger på denne siden.

Satsingsområdene i DIGITAL

Satsingen på tungregning i DIGITAL administreres gjennom European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). Målet med satsingsområdet er tredelt. Det skal:

 1. Utvikle ledende superdatamaskininfrastruktur. Målet er å bygge opp og drifte en avansert og sikker superdatamaskininfrastruktur i EU som er sammenkoblet og i stand til å håndtere svært krevende beregninger.
 2. Bidra til å utvikle og ta i bruk avanserte superdatamaskiner gjennom å bygge en sikker og pålitelig forsyningskjede.
 3. Øke tilgangen til superdatamaskininfrastruktur. Målet er å tilgjengeliggjøre superdatamaskininfrastrukturen i Europa til et stort antall offentlige og private aktører. Samtidig vil EuroHPC bidra til å videreutvikle kompetanse innen tungregning i både akademia og næringslivet.

Samlet sett skal disse tre delmålene bidra til å gjøre Europa verdensledende innen tungregning.

Norge er medlem av EuroHPC JU. Medlemskapet gir norske aktører mulighet til å søke om midler og delta i felles europeiske prosjekter. Sigma2, i samarbeid med SINTEF og NORCE, utgjør det norske nasjonale kompetansesenteret for tungregning i EuroHPC JU-samarbeidet. Sigma2 har en koordinerende rolle i samarbeidet.

Finansieringen av EuroHPC JU kommer fra EU og deltakende medlemsland, sammen med private investeringer og andre kilder. En betydelig del av finansieringen kommer fra EUs langtidsbudsjett. Dette inkluderer midler fra blant annet DIGITAL Europa, Horisont Europa og Connecting Europe Facility-2 (CEF-2).

For mer informasjon om EuroHPC JU, se her.

Skyteknologi, deling av data og kunstig intelligens er kritiske katalysatorer for den digitale transformasjonen. Målet med dette satsingsområdet er å:

 1. Utvikle nødvendig infrastruktur.
 2. Samle inn og legge til rette for sikker deling av data på tvers av Europas landegrenser.
 3. Fremme testing og ansvarlig bruk av kunstig intelligens i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Disse satsingene gjelder for både offentlig sektor og næringslivet. Sammen skal de bidra til å få innovative produkter og tjenester ut på markedet, samt bidra til å adressere de store samfunnsutfordringene vi står overfor.

Data er en avgjørende ressurs for verdiskaping, ikke bare gjennom virksomheters utnyttelse av egne data, men også gjennom sikker deling av data. Dette danner grunnlaget for blant annet nye forretningsmodeller, produkter og tjenester, økt konkurransekraft, innovasjonsevne og en mer effektiv offentlig sektor.

Virkemidlene som etableres gjennom DIGITAL-programmet skal sikre at utnyttelse av data og bruken av kunstig intelligens skjer i samsvar med EUs standarder og krav på disse områdene.

Digital sikkerhet, eller cybersikkerhet, ligger i kjernen av den digitale transformasjonen av Europa. Et av hovedmålene med dette satsingsområdet er å støtte implementeringen av EUs rammeverk for cybersikkerhet, herunder blant annet NIS2-direktivet, cybersikkerhetsforordningen og forordningen om krav til cybersikkerhet i produkter (Cyber Resilience Act).

Et annet, viktig mål knyttet til digital sikkerhet i DIGITAL, er å investere i felleseuropeisk cybersikkerhetsinfrastruktur som skal bidra til å bygge økt robusthet og motstandsdyktighet i det digitale rom. Å bidra til å få ny og moderne teknologi på cybersikkerhetsområdet ut på markedet er også en viktig prioritet.

Et sentralt tiltak i DIGITAL har vært etableringen av Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenteret for digital sikkerhet (ECCC), med et tilhørende nettverk av nasjonale koordineringssentre (NCC). ECCC har hovedsete i Bucuresti og skal utføre oppgaver for industri, teknologi og forskning. Det har også fått i oppgave å administrere midler fra DIGITAL og Horisont Europa til initiativer knyttet til digital sikkerhet.

I Norge har Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forskningsrådet blitt utpekt til å være det norske nasjonale koordineringssenteret for cybersikkerhet.

I Europa i dag er det betydelig mangel på eksperter og kvalifisert arbeidskraft innen avanserte digitale teknologier. Mer enn 70% av bedriftene i EU rapporterer om mangel på ansatte med nødvendig IKT-kompetanse. Dette gjelder særlig for små- og mellomstore bedrifter (SMBer). EU har med utgangspunkt i dette utfordringsbildet satt et ambisiøst mål om å nå 20 millioner IKT-spesialister i den europeiske økonomien innen 2030. Det er også et uttrykt mål å oppnå en mer balansert kjønnsfordeling på området, da kvinner for tiden er underrepresentert både i relevante utdanningsprogrammer og i arbeidslivet.

Avansert digital kompetanse er et tverrgående og gjennomgående tema i DIGITAL-programmet. For at EU skal nå sine mål, skal dette satsingsområdet blant annet motivere og bidra til å styrke kvaliteten i utdanningstilbudet i Europa ved å fremme samarbeid mellom forskning og næringslivet. Dette skal sikre god tilpasning mellom tilgjengelige kompetansetilbud og markedets dynamikk og behov, spesielt innen områder preget av kritisk mangel på relevant kompetanse.

Satsingsområdet skal også bidra til å øke kompetanse om anvendelse av avansert digital teknologi i sektorer som finans, transport, landbruk, industri og helse.

Dette satsingsområdet legger til rette for utrulling og anvendelse av digitale teknologier og produkter, som utvikles innenfor programmets øvrige satsingsområder. Disse produktene skal støtte den digitale transformasjonen av både private og offentlige virksomheter. Videre bygger satsingsområdet på aktiviteter fra tidligere EU-programmer som ISA² og CEF Telecom.

Satsingsområdet er strukturert med utgangspunkt i seks ulike områder:

 1. Blokkjede
 2. Tillit til den digitale transformasjonen
 3. Bruk av offentlige tjenester
 4. Interoperabilitet i Europa
 5. Justis og forbruker
 6. Energieffektivisering

Under dette satsingsområdet koordineres også etableringen og opprettelsen av europeiske digitale innovasjonsnav, også kjent som "European Digital Innovation Hubs" (EDIH).

Norge har to godkjente innovasjonsnav; Nemonoor og Oceanopolis. Nemonoor fokuserer på anvendt kunstig intelligens, mens Oceanopolis retter seg inn mot hav og kyst. Begge innovasjonsnavene er sammensatt av solide fagmiljøer bestående av forsknings- og næringsaktører fra hele Norge.

De siste årene har avdekket betydelige forsyningsproblemer i halvledermarkedet, og denne sårbarheten har tydelig illustrert en kritisk utfordring for europeisk industri. Halvledere utgjør essensielle komponenter i digitale produkter som vi bruker i vår hverdag, enten det er i arbeid, utdanning eller til underholdning. Halvledere er også kritiske for applikasjoner i for eksempel biler, tog, fly og andre teknologiske systemer.

Halvledere produseres i dag i stor grad utenfor EUs grenser. For å takle denne utfordringer har European Chips Act (ECA) blitt introdusert som en forordning som skal styrke Europas konkurranseevne og motstandskraft innen halvlederteknologier og applikasjoner. ECA har to delmål:

 1. Forordningen skal fremme innovasjon og utvikle tilstrekkelig kapasitet i industrien slik at den tilpasser seg utviklingen av teknologien.
 2. Styrke Europas motstandsdyktighet og forsyningssikkerhet innen halvlederteknologi.

I tillegg til dette skal ECA bidra til den grønne og digitale omstillingen av Europa.

For å oppnå målene i ECA, har DIGITAL Europa blitt identifisert som et viktig virkemiddel. EU-kommisjonen har dermed foreslått å utvide DIGITAL med et sjette satsingsområde dedikert til halvledere.

Organisering av arbeidet med DIGITAL i Norge

Hovedansvarlig departement for DIGITAL Europa i Norge er Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Digdir, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har i oppdrag å koordinere den norske innsatsen. Digdir har sekretariatsansvaret i denne gruppen.

denne siden finner du en oversikt over de norske nasjonale kontaktpunktene for DIGITAL Europa i Norge.

Finn ut hvordan du kan søke eller ta i bruk løsninger som kommer ut av DIGITAL

Kontakt

Sekretariatet for DIGITAL Europa-programmet i Norge