Steg 4: Vurdere tilgangsnivå

Orden i eget hus innebærer å ha kontroll på hvilke data dere kan dele og hvilke dere må beskytte. I dette steget skal dere vurdere tilgangsnivået og hjemmelsgrunnlaget for datasettene dere har kartlagt.

Som dataforvalter er virksomheten deres ansvarlig for at dataene brukes og deles i samsvar med lover og regler. Det forutsetter at dere har oversikt over hva slags hjemmelsgrunnlag som gjelder for dataene deres – hvilke data som må beskyttes, hvilke som kan gis tilgang til under visse vilkår og hvilke som kan åpnes og brukes fritt.

Når dere er ferdig med dette steget er følgende på plass:

  • Dere har identifisert og dokumentert i en oversikt hvilket tilgangsnivå og hjemmelsgrunnlag som gjelder for hvert av datasettene dere har kartlagt.

Andre deler av virksomheten deres har kanskje allerede gjort, eller skal i gang med, vurderinger som er relevante med tanke på tilgangsnivå for data. Det kan for eksempel være i forbindelse med arbeid med informasjonssikkerhet, personvern eller arkiv. Selv om innfallsvinkelen er ulik, er prosessene ganske like. Det er derfor en god idé å samarbeide om vurderingen av tilgangsnivå slik at dere ikke gjentar samme prosesser innad i virksomheten.

Klassifiser datasettene

Det er ulike måter å foreta en tilgangsvurdering på. For enkelhets skyld anbefaler vi trafikklyssystemet. Det er en klassifisering av datasett i tre tilgangsnivåer:

  1. offentlig («grønn»)
  2. begrenset tilgang («gul»)
  3. ikke offentlig («rød»)

Ta stilling til beskrivelsen av hvert tilgangsnivå i tabellen under og vurder dem opp mot datasettet for å avgjøre hvilket tilgangsnivå datasettet skal ha. For en mer detaljert beskrivelse av tilgangsnivåene se vedlegget nederst på siden.

Trafikklyssystemet
Tilgangsnivå Beskrivelse
Offentlig - "Grønn" Datasett i denne kategorien kan gjøres offentlig tilgjengelig for alle. Offentleglovas hovedregel gjelder, og ingen unntakshjemler eller begrensninger i Offentleglovas viderebruksbestemmelser kommer til anvendelse.
Begrenset tilgang - "Gul" Datasett i denne kategorien kan bare gjøres tilgjengelig under visse forhold. Kategorien kan omfatte ressurser som krever betaling, ressurser som deles under fortrolighetsavtaler, ressurser som utgiveren eller eieren ennå ikke har bestemt seg for om de kan offentliggjøre.
Ikke offentlig - "Rød" Datasett i denne kategorien skal ikke gjøres offentlig tilgjengelig av hensyn til personvern, rikets sikkerhet eller andre grunner. Kategorien kan inneholde ressurser som inneholder sensitiv eller personlig informasjon.

Husk:

  • Klassifiseringen gjelder for hele datasettet og ikke enkeltvis for opplysningene i et datasett.
  • Det er alltid opplysningen i datasettet med strengest tilgangsnivå som er utgangspunkt for klassifiseringen. Dersom det er én opplysning som ikke skal gjøres tilgjengelig må hele datasettet klassifiseres på grunnlag av dette.
  • Deler av et begrenset datasett («gul») kan i noen tilfeller gjøres åpent tilgjengelig som «grønne» data. Det gjør dere ved å fremstille et utsnitt av datasettet der konfidensiell informasjon enten er fjernet eller anonymisert. Ta dette med i vurderingen av «gule» datasett.
  • Datasett som klassifiseres som «rødt» skal likevel beskrives (steg 5) og beskrivelsene tilgjengeliggjøres (steg 6).

Identifiser hjemmelsgrunnlaget

For datasett som klassifiseres som «gule» eller «røde» anbefaler vi å dokumentere lovhjemmel/lovhjemler for hvorfor det aktuelle datasettet ikke kan klassifiseres som «grønne data». Det innebærer at dere spesifiserer hvilke hjemler som ligger til grunn for innsamlingen og bruken av datasettet og henviser til den lovformuleringen som regulerer bruken av datasettet, for eksempel i Lovdata.

Ytterligere anbefalinger

  • Informasjonssikkerhet: Vurderingen av tilgangsnivå kan benyttes til å identifisere behov knyttet til informasjonssikkerhet. Ved å følge Digdirs veiledning om foranalyse av et ansvarsområde skal man blant annet foreta en vurdering av taushetsplikt og konfidensialitetsbehov knyttet til informasjonen.

Nyttige ressurser og verktøy

Vedlegg med mer informasjon om trafikklyssystemet

Gå til neste steg