Hopp til hovedinnhold

Brukerhistorier - Person og Enhet

Her finner du brukerhistorier som er definert for Person og Enhet.

Person generelt

P1 - Som dataeier ønsker jeg å forholde meg til en grunnleggende felles modell for beskrivelse av personer slik at jeg på enklest mulig måte kan utvide denne uten at det skaper konflikt med eksisterende konsepter.

P2 - Som dataeier ønsker jeg å forholde meg til en grunnleggende felles modell for beskrivelse av personer slik at jeg kan utveksle informasjon om denne internt og med tredjepart med utgangspunkt i kjente begrep og begrepsmodeller.

P3 - Som tjenesteutvikler ønsker jeg at det offentlige har en enhetlig måte å beskrive personer på slik at jeg kan få redusert antall kilder til mulige feil og konflikter i integrasjon mellom mine og andres løsninger for det offentlige.

P4 - Som saksbehandler ønsker jeg å vite hvordan jeg skal behandle opplysningene om en person med hensyn til konfidensialitet (skjermet adresse, endring av navn som indikerer kjønnsskifte, endring av navn ved skifte av identitet på grunn av trusselproblematikk, hemmelig mobiltelefonnummer) slik at jeg kan merke saken med riktig skjerming og sladde bort disse opplysningene ved behandling av innsynsbegjæringer.

P5 - Som saksbehandler med hjemmel til å innhente fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, sivilstand, fødeland og/eller dødsdato ønsker jeg å innhente disse for å utøve min myndighetsutøvelse.

P6 - Som dataeier ønsker jeg informasjon om kjønn og fødeland slik at jeg kan forsikre meg at min virksomhet ikke systematisk bryter med likestillingsloven.

P7 - Som saksbehandler med hjemmel i personopplysningsloven ønsker jeg fødselsdato, fødeland, identifikator, opprinnelig navn, fullt navn, statsborgerskap, kjønn slik at jeg kan ivareta den registrertes vitale interesser bla. for å unngå eller avdekke identitetstyveri.

Kontaktinformasjon

K1 - Som innbygger eller enhet vil jeg at brukerstedet hvor jeg skal utføre en digital tjeneste tar i bruk min oppdaterte kontaktinformasjonen hvis de skal kontakte meg.

K2 - Som innbygger eller virksomhet ønsker jeg å motta et varsel på SMS når viktige vedtak eller brev blir sendt til meg digitalt.

K3 - Som kommune ønsker jeg å kunne sende et varsel på SMS til alle innbyggere bosatt i et byggefelt og/eller berørte virksomheter dersom vannforsyningen der blir akutt forurenset, slik at ingen blir syke.

K4 - Som Statistisk Sentralbyrå ønsker jeg sende epost til innbyggere og enheter for å kunne utføre lovpålagte spørreundersøkelser.

K5 - Som Direktoratet for eHelse ønsker jeg å sende varsel på e-post til innbyggere som får opprettet en nasjonal kjernejournal, slik at disse er informert om den nye tjenesten og kan verifisere at helseopplysningene i sin kjernejournal er korrekt registrert.

K6 - Som offentlig virksomhet som har behov for å sende informasjonsmateriell til innbyggere og virksomhet ønsker jeg å bruke e-post som distribusjonskanal.

Identifikasjon

I1 - Som offentlig virksomhet ønsker jeg at europeiske brukere som bruker hjemlands eID for å logger på min digitale tjeneste skal identifiseres med en norsk nasjonal identifikator.

I2 - Som offentlig virksomhet ønsker jeg at europeiske (og på sikt internasjonale) virksomheter som bruker nasjonale eID skal kunne identifiseres med en norsk nasjonal identifikator.

I3 - Som innbygger ønsker jeg å kunne bruke min Facebook-identifikator til kommunikasjon med offentlig virksomheter.

I4 - Som NAV ønsker vi å kunne identifisere en person entydig for å vite hvem vi snakker med eller behandler eller utbetaler penger til.

I5 - Som offentlig virksomhet ønsker jeg å kunne identifisere en enhet entydig for å vite hvem vi snakker med

Enhet

E1 - Som dataeier ønsker jeg å forholde meg til en grunnleggende felles modell for beskrivelse av organisasjoner slik at jeg på enklest mulig måte kan utvide denne uten at det skaper konflikt med eksisterende konsepter.

E2 - Som dataeier ønsker jeg å forholde meg til en grunnleggende felles modell for beskrivelse av organisasjoner slik at jeg kan utveksle informasjon om denne internt og med tredjepart med utgangspunkt i kjente begrep og begrepsmodeller.

E3 - Som tjenesteutvikler ønsker jeg at det offentlige har en enhetlig måte å beskrive organisasjoner på slik at jeg kan få redusert antall kilder til mulige feil og konflikter i integrasjon mellom mine og andres løsninger for det offentlige.

E4 - Som bruker av en tjeneste ønsker jeg å innhente informasjon for å identifisere og verifisere den jeg samhandler med. Navn, identifikator, formell status, bransje.

E5 - Som offentlig virksomhet ønsker jeg å innhente informasjon for å identifisere og verifisere næringsutøver og ansettelsesforhold knyttet til denne (ER i kombinasjon med AA) for å avdekke useriøse aktører i markedet.

Felles informasjonsmodell for Person og Enhet