Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Statens innkrevingssentral: Digital økonomidialog

Prosjektet skal effektivisere brukernes hverdag gjennom redusert dokumentasjonskrav og bidrar til å senke terskelen for å inngi økonomiopplysninger. Støtte: 3 470 000.

Prosjektet skal etablere en dynamisk digital økonomidialog mellom Statens Innkrevingssentral (SI) og brukerne knyttet til økonomiske opplysninger SI ikke kan innhente fra eksterne registre. Dette vil gjøre at brukerne kan sende inn nødvendige økonomiopplysninger til SI digitalt i stedet for å bruke brevpost eller PDF-skjemaer. Opplysningene er en forutsetning for at SI skal fastsette korrekte trekk. For SI gir tiltaket også interne effektiviseringsgevinster.

Prosjektet er avslutta.

Viktige suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

  • Prosjektet har hatt god forankring i ledelsen, og prosjektet har hatt kort vei til nødvendige avklaringer og retningsvalg.
  • Linjeledelsen har prioritert og dedikert ressurser til å bidra i testing for prosjektet.
  • Prosjektet har jobbet etter agil prosjektmetode, noe som har gjort prosjektet i stand til å ta inn endringer og forbedringsforslag fortløpende.

Viktige læringspunkter i prosjektet

Målsetningen med digitale selvbetjeningsløsninger er at brukerne skal kunne forstå og utføre sine oppgaver på den digitale flaten. Det er derfor viktig at tekster i tjenesten er utformet slik at brukeren enkelt kan forstå hva som forventes. Dette innebærer bla. å unngå intern terminologi.

En god måte å sikre at løsningen vil fungere både mhp. språk og krav til universell utforming er å utføre prototypetesting på reelle brukere i forkant av utvikling

Vår løsning varsler brukere på sms/epost når det er opprettet en sak som de kan besvare på digital økonomidialog. Vår erfaring ved oppstart av tjeneste for sms/epost-varseling var at tidspunkt for utsendelse burde være etter åpningstid for kontaktsenteret. Dette var fordi en relativt stor andel av brukerne valgte å ringe kontaktsenteret for å spørre hva saken gjaldt heller enn å logge seg på tjenesten.