Hopp til hovedinnhold

Rapport

Servicemeldinger på SMS

Difi gjør i dette notatet en vurdering av om det er grunnlag for å etablere en fellesløsning for SMS fra forvaltningen til innbyggerne. Notatet gir i hovedsak en presentasjon og vurdering av danske erfaringer med NemSMS-løsningen, men også enkelte beskrivelser og vurderinger av norske forhold.

Difi-notat 2012:5
22. august 2012

Etter vår vurderinger det ikke grunnlag for å anbefale en fellesløsning for Servicemeldinger på SMS i Norge. Det er usikkert hvilket behov forvaltningen har for en slik løsning, og hvorvidt dette vil ha positive effekter. Vi har heller ikke oversikt over innbyggernes behov eller ønske om servicemeldinger på SMS.

En nærhet mellom brukeren og avsender er viktig for at nytten med SMS-servicemeldinger oppnås for begge Parter og ikke oppfattes som unødvendige eller uryddige henvendelser for brukerne. Det kan derfor være fordeler ved at løsningene tilbys lokalt hos virksomhetene.

På bakgrunn av dette mener vi det vil være mer hensiktsmessig at den enkelte virksomhet etablerer lokale løsninger ved behov, eksempelvis ved å ta i bruk markedsløsninger.