Programstyring

Mange virksomheter bruker programmer som arbeidsform. Hva er et program, og hva er forskjellen mellom prosjekter og programmer?

Et program er en samling av prosjekter med et felles overordnet mål, som sammen skal bidra til forandringer og gevinster i en eller flere virksomheter eller sektorer.

Kjennetegn ved program

Det som kjennetegner et program, er at

  • programmets prosjekter kan gjennomføres i sekvens eller med hel eller delvis parallellitet
  • et program også har ansvaret for å følge opp gevinstrealiseringen knyttet til leveransene fra hvert enkelt prosjekt
  • programledelsen har ansvaret for igangsetting og overordnet styring av programmets prosjekter
  • programledelsen ivaretar avhengigheter, koordinering og ressurskonflikter mellom prosjektene
  • et program ofte har en varighet på flere år

Programstyring

Oppgaver organiseres ofte som et program når virksomhetsledelsen ønsker å vektlegge og følge opp en spesielt viktig strategisk satsning. Den programeieren som virksomhetsledelsen oppnevner, får et særskilt ansvar for å styre denne satsningen på virksomhetsledelsens vegne. I noen tilfeller velger virksomhetslederen selv å bekle rollen som programeier.

Selv om Prosjektveiviseren er rettet mot prosjektstyring kan mange av de grunnleggende prinsippene og strukturene i styringen overføreres til programstyring. Men vær oppmerksom på at ledelse av et program krever noe mer og er mer komplisert.

Et program er ikke det samme som et stort prosjekt - et prosjekt kan i prinsippet være større enn et program. Forskjellen ligger i at prosjektleveransene er produkter, mens du i et program styrer programmets prosjekter og følger opp programmets samlede gevinster.

Inspirasjon til programstyring

Prosjektveiviseren er utviklet med inspirasjon fra PRINCE2. På samme måte kan du hente inspirasjon til god praksis for programstyring i Axelos' modell for programstyring MSP (Managing Successful Programmes). Det er utarbeidet norske oversettelser av sentrale begreper i MSP, samt noe veiledningsmateriell om hvorfor og hvordan progammer kan brukes som en hensiktsmessig arbeidform.

I Norge er det flere som tilbyr utdanning og sertifisering innenfor MSP. Under kompetanseutvikling finner du en oversikt over tilgjengelige norske kurs i MSP. Det kan også være til inspirasjon og læring for din virksomhet å delta i Digitaliseringsdirektoratets nettverk for prosjekt-, program- og porteføljestyring.

I Danmark har Ministerienes prosjektkontor i Digitaliseringsstyrelsen utarbeidet «Den fællesstatslige programmodel» – som også henter inspirasjon fra MSP.

Kontakt

Lars Nokken

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Telefon
+47 419 08 733