Hopp til hovudinnhald

Rapport

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis

Jamfør tildelingsbrevet for 2008 skal Difi stimulere til betre kvalitet, tilgjengelegheit og samordning av offentlege nettstader bl.a. ved å vidareføre arbeidet med Los (offentleg tenestestruktur). Los er ein informasjons- og navigasjonsstruktur for å gjere det lettare for innbyggjarane å finne fram til offentlege tenester på Internett.

Difi-rapport 2008:8
30. mai 2008

Rapporten er bidrag til arbeidet og skal gje rettleiing i teknisk tilretteleggingav Los, til leverandørar av offentlege portalløysingar.