Introduksjon til krav og anbefalingar

Det er mange krav og anbefalingar å forhalde seg til når offentlege verksemder skal digitalisere. Digdir har starta arbeidet med å samle desse, skape oversikt og vise samanhengar.

Kva er krav og anbefalingar?

Med krav meiner vi pålegg offentlege verksemder skal følgje når dei digitaliserer. Eit krav er alltid heimla i eit juridisk virkemiddel, til dømes ei forskrift eller eit rundskriv. "Krav" blir ofte nytta synonymt med at noko er "obligatorisk". Eit døme på dette er obligatoriske standardar, som er heimla i forskrift om IT-standardar i offentleg forvaltning.

Anbefaling er eit breiare omgrep. Ei offentleg verksemd er ikkje pålagt å følgje ei anbefaling, men skal i utgangspunktet ha gode grunnar til ikkje å gjere det. Ei anbefaling er med andre ord noko ei offentleg verksemd bør gjere.

Merk at noko som er eit krav for ei offentleg verksemd eller organ kan vere ei anbefaling for ei anna. Dette kjem an på verkeområdet til det juridiske virkemidlet kravet er heimla i. Forskrift om IT-standardar har same verkeområdet som forvaltningslova, og den gjeld difor for "ethvert organ for stat eller kommune". Digitaliseringsrundskrivet derimot gjeld for "departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter". Rundskrivet inneheld slik krav til statlege verksemder, men berre anbefalingar til kommunale.

Kor har vi henta krav og anbefalingar frå?

Førebels har vi tatt inn krav og anbefalingar henta frå forskrift om IT-standardar i offentleg forvaltning og digitaliseringsrundskrivet. Vi vil utvide oversikta med krav og anbefalingar frå andre kjelder òg, som til dømes eForvaltningsforskrifta, referansekatalogen for IT-standardar og dei overordna arkitekturprinsippa.

Kontakt