Hopp til hovedinnhold

Digdir har fått i oppdrag å evaluere forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Arbeidet har startet, og som et ledd i dette gjennomfører vi nå en spørreundersøkelse om krav og anbefalinger innen digitaliseringsarbeid i offentlig forvaltning.

Oppdraget, som framkommer i Digdirs tildelingsbrev for 2021, lyder som følger: «Digitaliseringsdirektoratet skal evaluere forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Direktoratet skal fremskaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag og vurdere behov for endringer av forskriften, herunder om det er behov for å beholde forskriften.» Evalueringen skal være ferdig til sommeren.

Mer brukerrettet framstilling av krav og anbefalinger

Under mottoet «det skal være lett å gjøre rett» vil Digdir plassere evalueringen av forskriften inn i en større sammenheng. Vi er i gang med å lage en mer helhetlig og brukerrettet framstilling av forskjellige krav og anbefalinger innen digitaliseringsarbeid i offentlig sektor. Over tid har det kommet til flere kilder til slike krav og anbefalinger, uten at disse i tilstrekkelig grad har blitt sett i sammenheng. Dette gjør det utfordrende for brukere i statlig, kommunal og privat sektor å vite hva de må forholde seg til.

Spørreundersøkelse til virksomheter i offentlig forvaltning

Som en del av arbeidet gjennomfører Digdir en spørreundersøkelse rettet mot personer som jobber med digitalisering i offentlig forvaltning, både strategisk og praktisk. Dette kan variere fra virksomhet til virksomhet, men det kan være IT-sjefer, prosjektledere, IT-arkitekter, utviklere og andre som må forholde seg til krav og anbefalinger i arbeidet sitt.

Formålet med undersøkelsen er å få et bilde av hvor godt kjent de forskjellige kravene og anbefalingene er og hvor nyttige de oppleves. I tillegg blir mottakerne bedt om å komme med innspill til hvordan standardene – og andre krav og anbefalinger – kan gjøres mer relevant for dem.

Kontakt

Ragnar Brevik

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 99717679

Rune Karlsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 93 25 35 55