Hopp til hovedinnhold

Rapport

Hva er status for brukerrettingen i staten nå?

Å sette brukeren i sentrum har vært et mål i statlig forvaltning i mange år. Denne regjeringen har ønsket å styrke innsatsen ytterligere. Difi-rapport 2017:11 «Brukerne i sentrum? En kartlegging av statens fellesføring om brukerretting» viser hva statlige virksomheter har gjort og hvilken vei utviklingen går.

Difi-rapport 2017:11
20. desember 2017

I fellesføringen for 2016 ble alle statlige virksomheter pålagt å kartlegge hvordan deres brukere opplever virksomheten og rapportere på det i årsrapporten for 2016. Difi har gjennomgått 171 årsrapporter, intervjuet noen virksomheter og analysert informasjonen for å besvare problemstillingene:

  • Hva er status på innsatsen som statlige virksomheter gjør for å styrke brukerrettingen?
  • Hvilke metoder og verktøy er tatt i bruk og til hva?
  • Hvordan kan KMD nyttiggjøre seg erfaringene fra fellesføringen i 2016?

Et hovedfunn er at nesten alle virksomheter kartlegger hvordan brukerne opplever virksomheten. Flere enn før har styrket dialogen og involverer brukerne i utviklingen av tjenester og oppgavegjennomføringen. Vår vurdering er at bevisstheten om verdien av dialogen med brukerne er styrket. Det er imidlertid et stort sprik mellom de som har integrert brukerrettingen i hele virksomheten og de som er usikre på om og hvordan de skal innrette arbeidet.