Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK): CRM-system

Prosjektet skal innføre et Customer Relationship Management System (CRM-system) som vil være avgjørende for å kunne oppnå formålet om å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet ved å utstede garantier på vegne av den norske stat. Støtte: 3 461 000.

Ved innføring av et CRM-system integrert med øvrige IKT-systemer, i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) vil det være mulig å ha en mer strukturert oppfølging av nye og eksisterende kunder.

GIEK ønsker å lage digitale løsninger for:

  • Kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor
  • GIEKs saksbehandling av garantisøknader og øvrig saksbehandling

Prosjektet er særlig viktig i omstillingsperioden norsk eksport befinner seg i.