Hopp til hovedinnhold

–Strategien må legge til rette for å utnytte potensiale i ny teknologi uten å bremses av strukturelle hindringer. Digitalisering er det viktigste virkemidlet for å bevare velferdsstaten. Vi har derfor en forventning om en strategi som legger til rette for tverrgående samarbeid, sier Guri K. Lande, avdelingsdirektør i Digdir.

Det er store forventninger til den nye digitaliseringsstrategien. Den skal bidra til å løse store utfordringer, som å understøtte bærekraftige løsninger på klimakrisen, bidra til å håndtere en omskiftelig geopolitisk situasjon og bidra til å frigjøre ressurser til fremtidens velferd.

Strategien må fjerne hindringer

En viktig del av årsakene til at vi har ikke kommet langt nok i å levere sammenhengende tjenester, dele og gjenbruke data og jobbe mer effektivt, ligger i strukturelle hindringer for digitalisering.

Sektorprinsippet, som sikrer effektivitet og ansvarsfordeling innenfor sektorene, kan gjøre det vanskeligere å identifisere, prioritere og finansiere de tverrgående behovene som må løses i fellesskap. Det går ut over arbeidet med digitalisering i offentlig sektor. På digitaliseringsfeltet mangler det effektive mekanismer for å ivareta tverrgående behov i budsjettprosessen. Årlige budsjettprosesser gir kortsiktighet og usikkerhet for prosjekter som krever innsats over tid. Prosessene for kvalitetssikring av satsingsforslag skal sikre samfunnsøkonomisk lønnsomhet i hvert enkelt prosjekt eller innad i egen sektor, men den sikrer ikke at den tverrgående porteføljen samlet sett, blir så økonomisk lønnsom som den bør være.

Når like behov ikke blir løst i fellesskap, utvikles det egne «lokale» løsninger i etater og sektorer som resulterer i økt kompleksitet for brukerne av tjenestene og økte kostnader for offentlig sektor. Et eksempel på dette er fullmakt- og representasjonsløsninger. Et felles behov har vært kjent i årevis, uten at vi har klart å utvikle en felles løsning. De som utvikler en løsning som kan deles, eller legger til rette for å dele data, blir ofte sittende med kostnaden, mens gevinstene havner andre steder. Det mangler insentiver for deling og samarbeid.

Det må etableres tverrgående styringsmekanismer

Vi trenger mekanismer som ivaretar tverrgående behov innenfor sektorprinsippet. Vi må i større grad enn i dag samle og koordinere ressursene og initiativene så vi kan håndtere de store samfunnsutfordringene i fellesskap. Det er behov for strategiske prioriteringer som sikrer at midler går til områder som gir størst gevinst for samfunnet, og samtidig sikrer at vi unngår å lage parallelle løsninger.

Når ny digitaliseringsstrategi utformes må det samtidig arbeides for at Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) og Digdir gis større handlingsrom og bedre mulighet til å få oversikt over helheten på tvers av sektorer. Med strategien må det følge virkemidler som støtter opp under den tverrgående samordningsrollen departementet skal ha på digitaliseringsfeltet. Det må bli mulighet til å forplikte oppfølging av strategien på tvers av departementer.

Digdir mener det er behov for en ny styringsmodell for å håndtere tverrgående behov knyttet til digitalisering i offentlig sektor, innenfor rammene av sektorprinsippet. Nedenfor følger en skisse til elementer som kan inngå i en slik styringsmodell.

Handlingsplan for helhetlig digitalisering i offentlig sektor

Strategien bør støttes av en dynamisk handlingsplan for helhetlig digitalisering i offentlig sektor. Med dette menes en systematisert oversikt over mål og prioriteringer for tverrgående digitaliseringsarbeid, herunder utvikling og videreutvikling av digitale løsninger av nasjonal viktighet.

Sikre finansiering og iverksetting av prioriterte tiltak

Norge bør som Danmark sørge for at det følger med midler til oppfølging av den nye strategien. I tillegg trenger vi mekanismer som bedre ivaretar tverrgående behov i den ellers sektordelte budsjettprosessen. En mulighet kan være at det settes av en definert årlig ramme under regjeringens budsjettkonferanser som skal benyttes til finansiering av tverrgående digitaliseringstiltak- og løsninger av nasjonal viktighet.

Felles prioriteringer må samordnes i tildelingsbrev til direktorater og etater.

Det må skapes økt økonomisk handlingsrom for finansiering av digitaliseringsprosjekter. Det bør vurderes økt grad av omfordeling av gevinster som oppstår i en sektor, til en årlig ramme som kan benyttes til finansiering av tverrgående digitaliseringstiltak.

Regelverk

I den nye strategien må regjeringen sikre at arbeidet med digitaliseringsvennlig regelverk videreføres og styrkes. Departementene må ta en tydeligere samordnende rolle på feltet.

En mer proaktiv tilnærming til det arbeidet som foregår i EU kan gi oss muligheten til å påvirke regelverks- og politikkutformingen og til å tilpasse norsk innsats tidlig. ift. arbeidet som gjøres i Europa.

Videre arbeid med strategien

Digdir ser frem til videre dialog om strategien med både departementet og andre interessenter. Vi vil gjerne ha en aktiv rolle i det videre arbeidet med strategien.

Kontakt

Frode Danielsen

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 91156063

Guri Kaspara Lande

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 17 72 56