Hopp til hovedinnhold

Digdir har delt sine første innspill til den nye digitaliseringsstrategien, i et brev til KDD. Her kan brevet leses i sin helhet.

Digdir ønsker å komme med innspill til KDD for å formidle våre forventninger til ny digitaliseringsstrategi. Dette er et første innspill fra vår side, og vi ønsker å komme tilbake med flere innspill senere i prosessen. Digdir har også knyttet vår læring fra arbeidet med nåværende strategi inn i dette dokumentet.

Digdir ønsker en forpliktende strategi på tvers av alle sektorer

Digdir er opptatt av hva vi skal oppnå med en ny strategi. Digdir mener det er viktig å ha en bred diskusjon på hva vi vil oppnå før arbeidet med selve strategien går i gang.

Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppnå andre mål i samfunnet. Digitalisering er helt nødvendig for å bevare og utvikle velferdsstaten. En digitaliseringsstrategi må derfor ha hele samfunnet, med alle sektorene, som nedslagsfelt. Både Norge og resten av verden har de siste årene blitt rammet av flere kriser og utfordringer som medfører at vi må tenke annerledes om hvordan vi skal opprettholde velferdsstaten vår. Noen av utfordringene er beskrevet i mediebildet, andre er beskrevet i Perspektivmeldingen. Det er for eksempel utfordringer knyttet til endrede internasjonale rammebetingelser, klimaendringer, endringer i befolkningen og arbeidslivet og endrede økonomiske forutsetninger. Et av Norges viktigste virkemiddel for å møte disse utfordringene, er gjennom digitalisering av sektorene. Dette vil bidra til effektivisering av tjenester, økt produktivitet og mulighet til å gjennomføre større endringer i andre deler av samfunnet.

Strategien bør beskrive et målbilde for hvor vi skal og hva vi ønsker å oppnå. Den bør beskrive hvilken tilstand Norge er i når perioden for strategien er over. Målbildet og strategien må ha god forankring og være forpliktende på tvers av alle sektorer. Alle departementer med underliggende virksomheter må ta eierskap til strategien. Erfaring viser at eierskapet øker når partene har vært med i utviklingen av strategien. Strategien må også utvikles i fellesskap, ikke som en kjede med enkeltstående innspill. Siden digitalisering er et virkemiddel, må strategien vektlegge hvordan digitalisering skal bli en del av de ulike sektorstrategiene og sektorpolitikken.

Digdir ønsker en strategi som omhandler nødvendige, strukturelle endringer

Norge har gode forutsetninger for å klare å endre oss slik at vi tar i bruk de mulighetene som ligger i digitalisering. Men det vil kreve strukturelle endringer av hvordan forvaltningen organiserer arbeidet med digitalisering. Utvikling av ny teknologi skjer raskere og raskere for hvert år. Internasjonale benchmarkinger/målinger viser at Norge sakker akterut i hvordan vi klarer å ta i bruk disse mulighetene. Det er derfor behov for en nytenkende og offensiv digitaliseringsstrategi som går inn på de grunnleggende hindringene og utfordringene knyttet til digitalisering.

Erfaringer fra forrige strategi viser at den ikke i tilstrekkelig grad gikk inn på hvilke hindringer som må løses for at offentlig og privat sektor skal jobbe med digitalisering. Det er viktig at strategien ikke konkluderer for raskt med nye digitaliseringsinitiativ som en løsning på Norges utfordringer på dette området. Strategien må i stedet adressere de underliggende hindringene. En del av hindringene er allerede kjent fra arbeidet med forrige strategi. En av de viktigste hindringene er, etter Digdirs erfaring, utfordringene med å organisere tverrgående samarbeid i et sektorstyrt samfunn. Dette gjelder for alle nivåer av forvaltningen, og på tvers av offentlig og privat sektor. Utviklingen av digitale løsninger bør ofte gjøres i samarbeid for å sikre best mulig bruk av fellesskapets midler. Digdir mener derfor at et av de viktigste elementene i denne strategien må være å undersøke hvilke strukturelle hindringer som står i veien for effektiv og brukerrettet digitalisering, og hva som må gjøres for å løse disse strukturelle hindringene. Det er også viktig at strategien legger til rette for en oppfølging i etterkant som gir mulighet for fleksibilitet og justeringer etter hvert som vi ser hva som virker og hvor det fortsatt er udekkede behov.

Et annet viktig moment i denne sammenhengen er at strategien skal være relevant i hele perioden på et område som er i hurtig endring. Detaljer om eventuelle konkrete digitaliseringsinitiativ eller omtale av spesifikk teknologi bør komme som tillegg til strategien, for eksempel i form av handlingsplaner. Slike handlingsplaner må være dynamiske og revideres etter hvert som tiltak ferdigstilles og nye behov avdekkes.

Digdir ønsker en strategi som utnytter potensialet i EUs digitaliseringspolitikk

Norges arbeid med digitalisering påvirkes i stadig større grad av arbeidet som gjøres i EU, gjennom våre forpliktelser som en del av EØS-samarbeidet. Hittil har Norge i stor grad forholdt seg til EUs digitaliseringsinitiativ gjennom å motta forordninger og direktiver som vi er forpliktet til å implementere, uten å ha jobbet særlig aktivt for å påvirke regelverkene.

EU har i tillegg en svært ambisiøs digitaliseringspolitikk som Norge kan dra nytte av. Digdir mener det ligger et større potensial i å knytte oss tettere til EUs digitaliseringsarbeid. Ikke bare knyttet til regelverk, men også knyttet til infrastruktur, forskning og utvikling, testing og bruk av ny teknologi og andre felles initiativ. Det vil kreve en mer proaktiv tilnærming fra Norges side. Dette bør være en viktig del digitaliseringsstrategien.

Vi håper våre innspill kan komme til nytte i arbeidet med digitaliseringsstrategi. Dersom KDD ønsker en utdyping vil vi gjerne komme med dette i et møte.