Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Kunnskapsbanken

Formålet er å redusere samfunnets tap av verdier som følge av uønskede naturhendelser. Støtte: 15 000 000.

Kunnskapsbankprosjektet består i å tilrettelegge for sammenstilling, samle data på en felles plattform, og å tilby analyseverktøy og analyser.

Resultatmålene for prosjektet er i hovedsak knyttet til kvalitetsløft i form av:

  • Samordnede data om uønskede hendelser og konsekvenser av disse
  • Bedre oversikt over risikoområder for naturhendelser
  • Bedre analyser av naturhendelser og deres konsekvenser for samfunnsverdiene
  • Styrket samarbeid mellom myndigheter om formidling av informasjon om risiko og sårbarhet knyttet til naturfare
  • Styrket kunnskapsgrunnlag for risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Styrket kunnskapsgrunnlag for samfunnsøkonomiske analyser av forebyggingstiltak