Digital sikkerhet

Digital sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for å opprettholde tillit til offentlig sektors IT-systemer og offentlige digitale tjenester. En vellykket digitalisering handler derfor også om å ivareta krav til sikkerhet og den enkeltes personvern på en god måte.

Ferdigstilte tiltak

Gjennomførte og avsluttede tiltak i handlingsplanen.

Oppfølging av tiltak 5 i Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig for oppfølging av tiltak 5 – Sikker digitalisering i offentlig sektor. Det er viktig at sikkerhetsmessige hensyn som må ivaretas av kommunal sektor som eget forvaltningsnivå, får den nødvendige plass i det nasjonale arbeidet og at kommunal sektor sikres medinnflytelse på gjennomføring av tiltak.

På et overordnet plan skal prosjektet bidra til å øke tilliten til forvaltningen og hindre unødvendige kostnader i forbindelse med informasjonssikkerhetsbrudd. For å bidra til dette, skal prosjektet føre til bedre styring og kontroll av informasjonssikkerheten i forvaltningen, ved å sikre at virksomhetene oppnår tilstrekkelig modenhet innenfor informasjonssikkerhet og blir bedre rustet til å følge endringene i trusselbildet.

Ferdigstillelse av tiltak 5 i Nasjonal strategi for digital sikkerhet er rapportert til, og godkjent av, KMD. Seksjonen for informasjonssikkerhet i Digdir arbeider med forslag til nye tiltak som kan bidra til styrket digital sikkerhet i offentlig sektor.