Digital sikkerhet

Digital sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for å opprettholde tillit til offentlig sektors IT-systemer og offentlige digitale tjenester. En vellykket digitalisering handler derfor også om å ivareta krav til sikkerhet og den enkeltes personvern på en god måte.

Initiativ: Oppfølging av tiltak 5 i Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig for oppfølging av tiltak 5 – Sikker digitalisering i offentlig sektor. Det er viktig at sikkerhetsmessige hensyn som må ivaretas av kommunal sektor som eget forvaltningsnivå, får den nødvendige plass i det nasjonale arbeidet og at kommunal sektor sikres medinnflytelse på gjennomføring av tiltak.

Digdir, i samarbeid med KS, NSM og Datatilsynet, vil ha en sentral rolle i arbeidet med styrket og samordnet tilnærming til digital sikkerhet i forvaltningen.

Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Utførende direktorat/virksomhet Digdir
Gjennomføres 2019–2021
Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Coronapandemien har medført noe redusert kapasitet hos Digdir og samarbeidspartnere, og prosjektets styringsgruppe har derfor utvidet leveransefristen til 1. halvår 2021 for delprosjekt Styring og kontroll
Kontaktperson Kjetil Korslien, seksjonsleder for Informasjonssikkerhet i Digdir (kjetil.korslien@digdir.no)

Målsetting og leveranser:

  • På et overordnet plan skal prosjektet bidra til å øke tilliten til forvaltningen og hindre unødvendige kostnader i forbindelse med informasjonssikkerhetsbrudd. For å bidra til dette, skal prosjektet føre til bedre styring og kontroll av informasjonssikkerheten i forvaltningen, ved å sikre at virksomhetene oppnår tilstrekkelig modenhet innenfor informasjonssikkerhet og blir bedre rustet til å følge endringene i trusselbildet.
  • Arbeidet er inndelt i delprosjektene Informasjonssikkerhet i styringsdialogen, Øvelse for bedre informasjonssikkerhet, Sikkerhetskultur, Kompetanse og Styring og kontroll.

Viktige understøttende aktiviteter:

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)