Digital sikkerhet

Digital sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for å opprettholde tillit til offentlig sektors IT-systemer og offentlige digitale tjenester. En vellykket digitalisering handler derfor også om å ivareta krav til sikkerhet og den enkeltes personvern på en god måte.

Initiativ: Oppfølging av tiltak 5 i Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig for oppfølging av tiltak 5 – Sikker digitalisering i offentlig sektor. Det er viktig at sikkerhetsmessige hensyn som må ivaretas av kommunal sektor som eget forvaltningsnivå, får den nødvendige plass i det nasjonale arbeidet og at kommunal sektor sikres medinnflytelse på gjennomføring av tiltak.

Digdir, i samarbeid med KS, NSM og Datatilsynet, vil ha en sentral rolle i arbeidet med styrket og samordnet tilnærming til digital sikkerhet i forvaltningen.

Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
Gjennomføres 2019–2021
Status fremdrift (oppdateres halvårlig) Mindre forsinkelser – Covid-19 har medført noe redusert kapasitet hos Digitaliseringsdirektoratet og samarbeidspartnere, og prosjektets styringsgruppe har derfor utvidet leveransefristen til 1. halvår 2021 for delprosjekt Styring og kontroll

Målsetting og leveranser:

  • På et overordnet plan skal prosjektet bidra til å øke tilliten til forvaltningen og hindre unødvendige kostnader i forbindelse med informasjonssikkerhetsbrudd. For å bidra til dette, skal prosjektet føre til bedre styring og kontroll av informasjonssikkerheten i forvaltningen, ved å sikre at virksomhetene oppnår tilstrekkelig modenhet innenfor informasjonssikkerhet og blir bedre rustet til å følge endringene i trusselbildet.
  • Arbeidet er inndelt i delprosjektene Informasjonssikkerhet i styringsdialogen, Øvelse for bedre informasjonssikkerhet, Sikkerhetskultur, Kompetanse og Styring og kontroll.

Viktige understøttende aktiviteter:

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)