Digital sikkerhet

Digital sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for å opprettholde tillit til offentlig sektors IT-systemer og offentlige digitale tjenester. En vellykket digitalisering handler derfor også om å ivareta krav til sikkerhet og den enkeltes personvern på en god måte.

Initiativ: Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Strategien omfatter en ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og en delstrategi for digital sikkerhetskompetanse.

Ansvarlig departement Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Forsvarsdepartementet (FD)
Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
Gjennomføres 2019–
Status Grønn – god fremdrift

Hovedleveranser:

  • Status på oppfølging av Nasjonal strategi for digital sikkerhet vil bli innhentet fra departementene 1. kvartal 2021

Relaterte aktiviteter:

Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Datatilsynet
  • Digitaliseringsdirektoratet