Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: DigiBarnevern

DigiBarnevern – portal for bekymringsmelding. Støtte: kr 6 875 000.

Prosjektet skal lage en nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten. Den skal gjøre det enklere å sende en bekymringsmelding, den som melder får umiddelbart beskjed om at meldingen er mottatt og man vil få sporbarhet på meldinger som sendes inn. Dette bidrar til å sikre at alle meldinger blir behandlet.

En rapport fra Helsetilsynet avdekker stor grad av svikt når det gjelder bekymringsmeldinger. Noen barn fikk ikke nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette utfordrer forsvarlighet og rettsikkerhet i barnevernstjenesten.

Bekymringsmeldinger er den viktigste kilden til å avdekke om barn lever med omsorgssvikt. Det er avgjørende at meldingene blir behandlet til riktig tid.

Prosjektet skal lage en nasjonal skjemaløsning og meldingsdistribusjon for bekymringsmeldinger i barnevernet til kommuner og bydeler. Prosjektet skal levere ferdigstilt konkurransegrunnlag og anbefalt konkurransestrategi for styringsgruppen av DigiBarnevern. Utvikling og gjennomføring skal gjøres i 2019-20.