SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon)

SOSI inngår i bruksområdet arkivformater, og omhandler teknikk for geodata.

Standarden inngår i følgende bruksområde:

Er SOSI obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdet som standarden gjelder for, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om SOSI

SOSI er et format utviklet av Statens kartverk for utveksling av geografiske data. Arbeidet med SOSI-standarden har som mål å etablere og vedlikeholde et strukturert sett av standarderfor informasjon om objekter eller fenomener som er direkte eller indirekte stedfestet. En viktig del av SOSI-arbeidet er å utarbeide en generell objektkatalog som beskriver objekttyper, egenskaper, forhold, samt eventuelle funksjoner (operasjoner) innenfor ulike fagområder. Dette kan være utgangspunt for en eller flere produktspesifikasjoner.

Eksempler på datadefinisjoner som SOSI definerer:

  • standardiserte beskrivelser av geometri og topologi
  • datakvalitet og koordinatsystemer
  • metadata rundt geodata

Arbeidsprosessen rundt SOSI er åpen og utføres i henhold til retningslinjer og modeller innenfor internasjonal standardisering. Dette er først og fremst standarder utarbeidet i regi av ISO/TC211). Som et ledd i dette arbeidet vil SOSI versjon 4 fokusere på plattformuavhengige modeller spesifisiert i UML (Unified Modeling Language).

Hvorfor bruke SOSI?

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver § 8-17 beskriver godkjente dokumentformater ved avlevering og deponering. SOSI inngår i denne forskriften etter arkivfaglige vurderinger. 

Fakta om standarden

Versjonsnummer:        SOSI versjon 4.5 (1. juli 2012)

Type standard:              Kart

Språk:                             Norsk

Organisasjon:                Statens kartverk