Pekere til offentlige ressurser på nett

Dette bruksområdet inneholder standarder som definerer struktur på pekere (URI) til offentlige ressurser på nett. Med «offentlige ressurser på nett» mener vi ressurser som offentlige virksomheter forvalter som adresseres med HTTP eller HTTPS-protokollen.

Anbefalingene som gjelder her er avgrenset til pekere der responsen skal ha et maskinlesbart format.

Med «maskinlesbart format» mener vi et format som er strukturert slik at programvare enkelt kan identifisere, gjenkjenne og trekke ut gitte opplysninger

Det er anbefalt å utforme pekere til offentlige ressurser på nett som IRI-er (se Relevante standarder nedenfor), en utvidelse av URI-standarden, og som gjør det mulig å benytte et utvidet tegnsett. URI-standarden tillater kun tegn basert på ASCII, IRI-standarden tillater tegn basert på Universal Character Set (unicode/ISO 10646) som inkluderer kinesisk, japansk, cyrillic osv.

I tillegg skal utformingen av IRI-ene følge de 10 reglene definert i EUs ISA-programs rapport (se "interne og eksterne lenker" nederst på denne siden). Den norske profilen endrer den første regelen, ved kun å anbefale bruk av første og siste ledd i foreslått sti. Deretter overlater den til hver virksomhet å velge om ytterligere ledd skal benyttes, men brukes flere ledd skal dette gjøres iht. ISA-reglene. Det gir et mønster som følger i første regel: http(s)://{domene}/{valgfritt(type)}/{valgfritt(concept)}/{objektidentifikator}

Hjemmel

Innført 12.12.2016.

Veileder

Det er ikke utarbeidet veiledere ennå.