Andre møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2019

Møtet vart halde den 10. desember i lokala til DIFI i Oslo. Vedlagt er referatet frå møtet.

Sakene var

  • Arkitektur- og standardiseringsrådet – mandat, rolle og føremål – diskusjon
  • Livshendingar – status og organisering
  • Revidering av standard for omgrepsharmonisering og omgrepsdifferensiering
  • Handlingsplan til digitaliseringsstrategien
  • Orientering frå Standard Norge
  • Arbeidet med referansearkitektur – orientering og innspel
  • Utbreiing av og rettleiing til NIF
  • Informasjon om arbeidet med Los 3.0