Hopp til hovudinnhald

Status på tiltaka i handlingsplanen for auka digital inkludering

Tiltaka i handlingsplanen går på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivå. Innsatsområda er den digitale grunnmuren, tilgjengeleg ikt-utstyr, grunnleggande digitale ferdigheiter, brukarvennlege digitale tenester og digital dømmekraft. Planen har også tiltak på tvers av innsatsområda.

To personer med byggeklosser

Planen inneheld 32 overordna tiltak, med meir detaljerte tiltak under, slik at talet på tiltak totalt sett er 70. Her presentere vi ei kortfatta oversikt. For meir detaljert informasjon viser vi til handlingsplanen.

Den digitale grunnmuren

 • Tilgang til raskt breiband/internett
 • Forbrukarportal for prissamanlikning
 • Sikker eID til flest mogleg

Tilgjengeleg ikt-utstyr

 • Ordningar for gjenbruk av IKT-utstyr
 • Vurdere ordningar for utlån til barn og unge

Grunnleggande digitale ferdigheiter

 • Styrke opplæring til eldre, barn/unge, brukarar av velferdsteknologi
 • Fleire kommunale opplæringstilbod
 • Auke kjennskap til Digidel-tenesta
 • Kunderservice/ individuell rettleiing

Brukarvennlege digitale tenester

 • Universell utforming av ikt
 • Brukskvalitet og brukarinvolvering
 • Digital fullmakt/ representasjon
 • Samanhengande tenester og livshendingar
 • Klart språk og lett tilgjengeleg informasjon

Digital dømmekraft

 • Opplæring for auka kunnskap om personvern og informasjons-sikkerheit

Status ved utgangen av mai 2024

Scoren under viser kor stor prosentdel av tiltaka på kvar av innsatsområda som anten er planlagde starta opp, er i gang og i rute, eller ferdig gjennomførte. Oversikten vert løpande oppdatert etter kvart som vi innhentar meir komplett rapportering.

60
%

Den digitale grunnmuren

%

Tilgjengeleg ikt-utstyr

77
%

Grunnleggande digitale ferdigheiter

39
%

Brukarvennlege digitale tenester

56
%

Digital dømmekraft

47
%

Total score

Kort oppsummert

Den digitale grunnmuren:

 • 6 av 10 tiltak er i rute eller gjennomførte.
 • Eitt har ikkje starta opp, eitt er forsinka og to har vi ikkje status på.

Tilgjengeleg ikt-utstyr:

 • Ingen av dei 4 tiltaka er igangsette.

Grunnleggande digitale ferdigheiter:

 • 10 av 13 tiltak er planlagt starta opp, er i rute eller gjennomførte.
 • Tre av tiltaka har vi ikkje status på.

Brukarvennlege digitale tenester:

 • 11 av 28 tiltaka er i rute eller gjennomførte.
 • Fire har ikkje starta opp, åtte er forsinka og fem har vi ikkje status på.

Digital dømmekraft:

 • 1 av 6 tiltak er i rute.
 • Fem av tiltaka har vi ikkje status på

Tverrgåande tiltak:

 • 5 av 9 tiltak er planlagt starta opp, er i rute eller gjennomførte.
 • Eitt har ikkje starta opp, to er forsinka og eitt manglar vi status på

Merk at ein del av tiltaka er løpande verksemd, og vil aldri få status fullført, for eksempel tilsyn med universell utforming av ikt. Det er difor summen av planlagt igangsette, tiltak som er i rute eller gjennomførte som viser korleis vi ligg an med måloppnåing.

Vi arbeider fortløpande med å få oversikt over tiltaka vi per no ikkje har status på.

Ansvarlege for tiltak i planen:

 • Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD)
 • Kulturdepartementet (KUD)
 • Kunnskapsdepartementet (KD)
 • Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
 • Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir)
 • Nasjonal kommunikasjonsmynsighet (Nkom)
 • Norsk senter for informasjonssikring (Norsis)
 • Helsedirektoratet
 • Kommunenes organisasjon
 • Seniornett