Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsforum for digital inkludering

Samarbeidsforum for digital inkludering ble etablert i desember 2023. Formålet er økt samhandling og koordinering av offentlige, frivillige og private virksomheters arbeid med digital inkludering.

Foto frå første møte i Samarbeidsforum for digital inkludering
Samarbeidsforum for digital inkludering var samlet første gang i desember 2023. Sammen skal deltakerne bidra med innspill til hvordan målene i handlingsplanen for økt inkludering i et digitalt samfunn kan nås.
Foto: Digdir

Regjeringens "Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn" retter seg primært mot de gruppene som opplever digitale barrierer og digitalt utenforskap. Planen skal bidra til at de som ønsker å delta digitalt, lettere kan finne støtte og hjelp til å skaffe seg nødvendig digitale verktøy og ferdigheter.

Samarbeidsforum skal følge opp tiltakene og bidra til å nå målene i planen. Hovedmålet er å bidra til økt samhandling og koordinering av innsatsen fra offentlige, frivillige og private virksomheter.

Digdir har hovedansvaret for å koordinere oppfølgingen av regjeringens politikk på fagområdet digital inkludering og leder arbeidet i samarbeidsforum.

Dette er mandatet

  • Samarbeidsforumet skal følge opp tiltakene i handlingsplanen og bidra til at målene i planen nås. Hovedmålet med samarbeidsforumet er å bidra til økt samhandling og koordinering av innsatsen fra offentlige, frivillige og private virksomheter som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltakelse og kompetanse.
  • Samarbeidsforumet skal også være en arena for deling av kunnskap og drøfting av aktuelle utfordringer knyttet til digital inkludering av hele befolkningen og dermed bidra til at målet om å inkludere flest mulig av innbyggerne i det digitale samfunnet.
  • Forumet skal også bidra til utveksling av informasjon, erfaringer og beste praksis innen fagområdet digital inkludering. Fakta og ny kunnskap som kommer fram i forumet kan bidra til å justere innsatsen og tiltakene slik at målene i handlingsplanen nås.

Samarbeidsforumet skal møtes to ganger i året. Digitaliseringsdirektoratet er sekretariat. Sekretariatet skal utarbeide årlig rapport om forumets virksomhet.

Kontakt

Stian Lindbøl

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 97 57 34