Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsdirektoratets strategi

Offentlig sektor skal bli verdensledende på digitalisering – og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) skal være regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av samfunnet. Vår innsats – i tett samarbeid med andre – skal føre til at innbyggerne, næringslivet og frivillige organisasjoner opplever én digital offentlig sektor og får en enklere digital hverdag. Det er Digdirs ambisjon og visjon.

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) ble etablert 1. januar 2020. Da daværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup lanserte det nye Digitaliseringsdirektoratet i mars 2019, sa han følgende:

Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest. For å oppnå dette har regjeringen bestemt at våre spydspisser i digitaliseringsarbeidet – Difi og Altinn – skal samles i et nytt digitaliseringsdirektorat.

Dette er Digitaliseringsdirektoratet

Digdir er regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av samfunnet – i tett samarbeid med mange andre aktører både i offentlig og privat sektor. Digitaliseringsdirektoratet har staten og kommunene, næringsdrivende, frivillig sektor og innbyggere som målgrupper.

Digitaliseringsdirektoratet har en nøkkelrolle i å implementere regjeringens og KS’ digitaliseringsstrategi «Én offentlig sektor», som ble lansert i juni 2019. Vi har sammen med KS ansvaret for handlingsplanen for strategien og skal sammen med KS og Skate følge opp arbeidet med livshendelsene. For å lykkes, må vi samordne utviklingen av digitale tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, være pådriver for brukerrettet tjenesteutvikling og fremme samarbeid mellom samarbeidspartnere i stat, kommune og næringsliv.

Fire roller

Digitaliseringsdirektoratet har fire hovedroller: vi er premissgiver, iverksetter, leverandør av fellesløsninger og tilsyn for universell utforming av ikt i både offentlig og privat sektor.

Vår visjon er Sammen for en enklere digital hverdag.

Våre verdier er pålitelig​, inkluderende​ og uredd. Verdiene gjelder både den enkelte medarbeider, ledere og organisasjonen i stort.

Verdien Pålitelig handler blant annet om at en kan stole på at vi leverer som forventet, følger opp beslutninger og tar ansvar for helheten.

Verdien Inkluderende handler for eksempel om at vi er en arbeidsplass med plass til alle, jobber prestisjeløst sammen med hverandre og andre, setter pris på andre sin kompetanse – og at vi feirer hverandre.

Verdien Uredd handler for eksempel om at vi tør å utforske ukjent terreng, at vi tør å utfordre – og å bli utfordret, og at vi er en ambisiøse på egne og andres vegne.

Strategien skal svare på eksterne forventninger til Digdir

Målene og tiltakene i strategien tar utgangspunkt i de eksterne forventningene til Digdir. Vi har kartlagt og sammenfattet forventningene på bakgrunn av styrende dokumenter. Vi har også gjennomført intervjuer med ulike interessenter for å samle forventninger som ikke er formelt nedskrevet. Forventningene har vært førende for arbeidet med strategien.

Vi har lagt til grunn at strategien skal være:

 • Enkel å forstå
 • Gjenkjennelig
 • Tydelig
 • Motiverende
 • Målbar

Strategien skal være dynamisk

Strategien er dynamisk og vil revideres årlig eller ved behov, og vi vil oppdatere tiltakene ved omprioriteringer eller når det oppstår nye behov. Effektmålene er langsiktige og vi forventer ikke at det blir behov for større endringer frem mot 2025.

Strategien består av fire effektmål med konkrete, prioriterte strategiske tiltak

Denne strategien beskriver Digitaliseringsdirektoratets effektmål og hvordan vi skal nå dem med prioriterte tiltak. De tre første effektmålene er ekstern rettet, mens det fjerde er internt og viser hvordan vi vil bygge Digdir for å levere på samfunnsoppdraget vårt.

Samlet skal de tre eksterne effektmålene og det interne effektmålet med prioriterte tiltak svare på hvordan Digdir løser samfunnsoppdraget. Et uttalt mål med strategien er at den skal bidra til ett Digdir hvor vi tenker og jobber helhetlig – på tvers av avdelinger, fagmiljøer og budsjettposter. Strategien gir retning og føringer for alle ansatte. Vi vil konkretisere og operasjonalisere strategien og tiltakene gjennom virksomhetsplanen og følge den opp gjennom vår styring og kontroll.

Dette er Digdirs strategi

1. Gjennom samarbeid realiserer vi regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsdirektoratet skal operasjonalisere og iverksette digitaliseringsstrategien i nært samarbeid med andre. Et aktivt samarbeid med andre offentlige virksomheter, kommunal sektor, privat sektor og frivillige organisasjoner er en viktig forutsetning for å realisere strategien. Digitalisering skal bidra til en mer effektiv og brukerorientert offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og en enklere hverdag for folk flest.

 1. Vi skaper et tydelig målbilde og gode rammebetingelser som øker bruken av felles økosystem
 2. Vi har kunnskap om, setter retning på og gir råd om politikk som fremmer digitalisering
 3. Vi skaper nye muligheter for Norge gjennom å bidra i nasjonale og internasjonale programmer
 4. Vi utvikler og bruker virkemidler som realiserer regjeringens digitaliseringsstrategi raskere
 5. Vi styrker arbeidet med verdiskapende tjenester sammen med næringslivet
 6. Vi skal bidra til at Norge når FNs bærekraftsmål

2. Gjennom bruk av fellesløsningene skaper vi verdier og digitale tjenester med høy tillit

Sikre, brukerrettede og effektive fellesløsninger bidrar til raskere digitalisering hos private og offentlige virksomheter og de gir bedre kvalitet i tjenestene. De nasjonale fellesløsningene skal bidra til verdiskaping og innovasjon i offentlig og privat sektor.

 1. Vi realiserer mål i regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi med behovsdrevne fellesløsninger
 2. Vi foreslår nye fellesløsninger når det løser tverrgående behov
 3. Vi styrker bruken av nasjonale fellesløsninger for å øke verdiskapningen i samfunnet
 4. Vi utvikler fellesløsningene sammen med brukerne og markedet

3. Digitale tjenester er sammenhengende og tilgjengelige for alle

Et velfungerende felles økosystem gir et rammeverk for samhandling og utvikler nasjonale fellesløsninger som legger til rette for sammenhengende tjenester. Sammenhengende tjenester skal utvikles i samarbeid på tvers av virksomheter og sektorer. Tjenestene skal være tilgjengelig for alle og må være universelt utformet. Sammenhengende og tilgjengelige tjenester vil gi bedre brukeropplevelser og skape verdi for innbyggere og næringsliv.

 1. Vi er pådriver for å løse tverrgående behov som realiserer livshendelsene
 2. Vi samarbeider med offentlige og private aktører for å levere brukerrettede tjenester
 3. Vi skaper nye tjenester gjennom sikker deling og bruk av data
 4. Vi fjerner barrierer og er en pådriver for digitaliseringsvennlig regelverk
 5. Vi utvikler et datadrevet tilsyn for universell utforming av IKT
 6. Vi samordner innsatsen og styrker informasjonssikkerheten i offentlig sektor

4. Digitaliseringsdirektoratet er en nytenkende og attraktiv organisasjon

Digitaliseringsdirektoratet skal være en fleksibel organisasjon som tar i bruk nye arbeidsmåter, lytter til omgivelsene og lærer av de beste. Som organisasjon må vi sikre at vi har riktig kompetanse, prioriterer godt og tenker nytt. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø med høy tillit og arbeidsglede, hvor ansatte motiveres av samfunnsoppdraget og tar ansvar for å levere fremragende kvalitet i våre tjenester.

 1. Vi utvikler en fleksibel og lærende organisasjon
 2. Vi utvikler vår kompetanse strategisk og dynamisk for å løse morgendagens oppgaver
 3. Vi jobber for et enhetlig direktorat hvor vi tar ut synergier
 4. Vi tar i bruk nye arbeidsmetoder og eksperimenterer med teknologi for å innovere og skape verdier
 5. Vi fremmer et arbeidsmiljø med tillit og arbeidsglede